PN-EN 474-1+A6:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn do robót ziemnych zdefiniowanych w EN ISO 6165:2006, z wyjątkiem walców i wiertnic poziomych.
UWAGA 1 Walce są opisane w EN 400.
UWAGA 2 Wiertnice poziome są opisane w EN 791.
Niniejsza [A3] Norma Europejska [A3] dotyczy również maszyn pochodnych (patrz 3.1.2) przeznaczonych do użycia z osprzętem do odspajania, załadunku przesuwania rozprowadzania i wyrównywania gruntu i kruszywa.
Niniejsza [A3] Norma Europejska [A3] podaje wspólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa maszyn do robót ziemnych i należy ją stosować łącznie z jedną z części EN 474 od 2 do 12.
W częściach dotyczących poszczególnych rodzajów maszyn (EN 474-2 to -12) nie powtórzono wymagań z [A1] EN 474-1:2006+A1:2009 [A1], ale wymagania te uzupełniono lub zastąpiono, w zależności od rodzaju maszyny.
UWAGA 3 Wymagania określone w niniejszej części normy są wspólne dla dwóch lub więcej rodzajów maszyn do robót ziemnych.
[A4] W niniejszej części podano szczegółowe wymagania dotyczące maszyn do robót rozbiórkowych [A4].
Szczególne wymagania zawarte w częściach EN 474 od 2 do 12 są nadrzędne w stosunku do odpowiednich wymagań [A1] EN 474-1:2006+A1:2009 [A1].
W przypadku maszyn wielofunkcyjnych mają zastosowanie części normy, które obejmują określone funkcje i zastosowania maszyny, np. ładowarka kompaktowa zastosowana jako koparka do rowów powinna spełniać odpowiednie wymagania norm EN 474 część1, 3 i 10.
W niniejszej normie zawarto również ogólne wymagania dotyczące osprzętu, przeznaczonego do stosowania z rodzajami maszyn do robót ziemnych objętych zakresem normy.
[A1] Z wyjątkiem części 12, niniejsza Norma Europejska nie dotyczy [A1] zagrożeń związanych z głównymi obwodami elektrycznymi oraz napędami maszyn, jeśli głównym źródłem energii jest elektryczność.
[A1] Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy holowania przyczep [A1].
Niniejsza Norma Europejska dotyczy wszystkich istotnych zagrożeń, niebezpiecznych sytuacji, oraz zdarzeń związanych z maszynami do robót ziemnych, gdy maszyny te stosowane są zgodnie z ich przeznaczeniem, lub w warunkach niewłaściwego użytkowania, które są możliwe do przewidzenia dla producenta (patrz Rozdział 4).
W niniejszej Normie Europejskiej określono odpowiednie techniczne środki służące eliminacji lub zmniejszeniu ryzyka wynikającego ze znaczących zagrożeń, niebezpiecznych sytuacji oraz zdarzeń podczas uruchamiania, eksploatacji i konserwacji maszyn do robót ziemnych.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy maszyn do robót ziemnych, które wyprodukowano przed datą publikacji niniejsze Europejskiej Normy przez CEN.
1) Podczas poruszania się po drogach publicznych stosuje się przepisy krajowe w czasie, do momentu udostępnienia zharmonizowanych wymagań. (Norma CEN jest w opracowaniu).

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 474-1+A6:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 10-03-2020
Liczba stron 69
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 13, Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
Wprowadza EN 474-1:2006+A6:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 474-1+A5:2018-03 - wersja angielska
ICS 53.100