PN-EN 17178:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie całkowitej zawartości lotnej siarki w skroplonych gazach węglowodorowych metodą spektroskopii fluorescencyjnej w nadfiolecie

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę badania opartą na fluorescencji w nadfiolecie (UV) do oznaczania zawartości siarki w skroplonych gazach węglowodorowych (LPG) zawierających do 0,35 % (m/m) halogenów i o zawartości siarki w zakresie od 2 mg/kg do 50 mg/kg.
Niniejsza metoda badania nie wykrywa związków siarki, które nie odparowują w warunkach badania.
UWAGA 1 LPG definiuje się jako gaz skroplony pod niskim ciśnieniem, składający się z co najmniej jednego z lekkich węglowodorów, które są przypisane wyłącznie do UN 1011, 1075, 1965, 1969 lub 1978 i które składają się głównie z propanu, propenu, butanu, izomerów butanu i butenów ze śladowymi ilościami innych gazów węglowodorowych.
UWAGA 2 Dla celów niniejszego dokumentu terminy „% (m/m)" i „% (V/V)" określają, odpowiednio, ułamek masowy μ i ułamek objętościowy φ.
OSTRZEŻENIE – Stosowanie niniejszej normy może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszej normie nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownicy niniejszej normy ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia personelu przed zastosowaniem normy oraz za spełnienie wymagań ustawowych i przepisów prawnych w tym zakresie.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17178:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie całkowitej zawartości lotnej siarki w skroplonych gazach węglowodorowych metodą spektroskopii fluorescencyjnej w nadfiolecie
Data publikacji 16-01-2020
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 17178:2019 [IDT]
ICS 75.160.20