PN-EN 15437-1+A1:2023-05 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Kolejnictwo -- Monitorowanie stanu maźnicy -- Wymagania dotyczące interfejsu i projektowania -- Część 1: Urządzenia przytorowe i maźnice pojazdów szynowych

Zakres

W niniejszej części EN 15437 określono minimalne charakterystyki interfejsu między przytorowym czujnikiem zagrzanej maźnicy (HABD) a taborem (RST), które są zgodne z europejskimi dyrektywami dotyczącymi interoperacyjności, w celu zapewnienia osiągnięcia minimalnych wymagań funkcjonalnych interfejsu.
Minimalne wymagania interfejsu mają zastosowanie do:
a) Taboru zgodnego ze standardową europejską szerokością toru kolejowego, tj. 1 435 mm;
b) Osi taboru wyposażonych w łożyska zewnętrzne;
UWAGA 1 Zaleca się, aby konstrukcja osi taboru wyposażonych w łożyska wewnętrzne spełniała wymagania podane w Uwadze 2 do 5.2.
c) Taboru o maksymalnej prędkości projektowej mniejszej niż 250 km/h;
usunięty tekst
UWAGA 2 Tabor interoperacyjny o maksymalnej prędkości projektowej większej lub równej 250 km/h powinien być wyposażony w urządzenia pokładowe do monitorowania stanu maźnic. Wymagania dotyczące urządzeń pokładowych opisano w EN 15437-2:2012+A1:2022.
UWAGA 3 Tabor interoperacyjny o maksymalnej prędkości projektowej większej lub równej 250 km/h nie jest objęty zakresem niniejszej części normy. Jeżeli jednak wymagane jest, aby taki tabor był monitorowany przez HABD, zaleca się, aby ich obszar docelowy spełniał wymagania określone w niniejszej normie, chyba że określono inaczej.
d) Przytorowych HABD, które są wymagane do monitorowania taboru o maksymalnej prędkości projektowej większej lub równej 250 km/h.
Wymagania taborowe dotyczące interfejsu opisano w Rozdziale 5, a wymagania HABD dotyczące interfejsu opisano w Rozdziale 6.
Zakres niniejszej części (Część 1) normy nie obejmuje:
— czujników zagrzanych kół (gorących tarcz hamulcowych) (HWD). Jednakże HWD są często instalowane w połączeniu z przytorowym HABD, w celu zapewnienia podwójnego systemu monitorowania. Niniejsza norma nie zabrania stosowania takiej kombinacji;
— sposobu pomiaru temperatury i identyfikacji położenia maźnicy przez HABD. Jest to część indywidualnego projektu wyposażenia, a nie część wymagań funkcjonalnych niniejszej normy;
— wymagań operacyjnych dotyczących działań podejmowanych na podstawie informacji od systemu HABD;
— wymagań dotyczących utrzymania systemów HABD.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15437-1+A1:2023-05 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Monitorowanie stanu maźnicy -- Wymagania dotyczące interfejsu i projektowania -- Część 1: Urządzenia przytorowe i maźnice pojazdów szynowych
Data publikacji 22-05-2023
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15437-1:2009+A1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15437-1:2009 - wersja angielska
ICS 45.060.01