PN-EN 1453-1:2017-02 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur i systemu

Zakres

W niniejszej części EN 1453 określono wymagania dotyczące rur i systemów przewodów rurowych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) o ściankach strukturalnych, przeznaczonych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków (symbol obszaru zastosowania „B") .
UWAGA 1 Ma to odzwierciedlenie w cechowaniu wyrobów symbolem „B”.
Niniejszą część EN 1453 stosuje się również do rur i systemów przewodów rurowych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) o ściankach strukturalnych przeznaczonych do następujących zastosowań:
— części przewodów wentylacyjnych związanych z odprowadzaniem nieczystości;
— instalacji wody deszczowej wewnątrz budynku.
Podano również parametry w celu wykonania badań metodami zgodnymi z normami powołanymi.
UWAGA 2 W niniejszej normie nie uwzględniono rur jednowarstwowych ze spienionego PVC-U oraz rur spiralnie formowanych z PVC-U.
W niniejszej normie podano zakres wymiarów nominalnych oraz określono zalecenia dotyczące barw.
UWAGA 3 Nabywca lub opracowujący specyfikację są odpowiedzialni za wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem swoich szczególnych wymagań i odpowiednich przepisów krajowych oraz wytycznych instalowania i przepisów technicznych.
W przypadku zastosowań zewnętrznych ponad ziemią zaleca się, aby producent i użytkownik uzgodnili dodatkowe wymagania zależne od klimatu.
UWAGA 4 Rury zgodne z niniejsza normą są zwykle stosowane z kształtkami zgodnymi z EN 1329–1 [1]. Rury, kształtki i inne elementy zgodne z którąkolwiek z norm dotyczących wyrobu wymienione w Załączniku C można stosować z rurami zgodnymi z niniejsza normą tylko wtedy, gdy są one zgodne z wymaganiami dotyczącymi wymiarów połączeń podanych w Rozdziale 6 i wymaganiami w Tablicy 11.
UWAGA 5 Połączenia i kleje są uważane za część systemu objętego zakresem normy.
UWAGA 6 Wyroby zgodne z niniejszą normą mogą podlegać krajowym przepisom przeciwpożarowym.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1453-1:2017-02 - wersja polska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur i systemu
Data publikacji 07-10-2020
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 1453-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1453-1:2002/Ap1:2003 - wersja polska, PN-EN 1453-1:2002 - wersja polska
ICS 23.040.01, 23.040.20, 91.140.80