PN-EN 13525:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Maszyny Leśne -- Rębarki do drewna -- Bezpieczeństwo

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ich weryfikację w projektowaniu i budowie m.in. samobieżnych, zawieszanych, półzawieszanych i przyczepianych rębarek do drewna stosowanych w leśnictwie, rolnictwie, ogrodnictwie i architekturze krajobrazu.
Niniejszy dokument dotyczy rębarek, używanych stacjonarnie, z ręcznym podawaniem drewna przez poziomą lub prawie poziomą rynnę podawczą i w których czynność podawania jest wykonywana przez elementy zrębkujące działające jako elementy podające lub przez oddzielne zintegrowane elementy podające, takie jak rolki lub przenośniki będące integralną częścią rynny podawczej. Rębarki do drewna mogą być zasilane przez zewnętrzny wał przegubowo- teleskopowy, hydraulikę itp. lub przez integralne źródło mocy, takie jak silnik spalinowy.
W dokumencie nie uwzględniono:
- wymagań związanych z krajowymi przepisami drogowymi, wynikających z transportu między miejscami pracy;
- zagrożeń wynikających z funkcji samobieżności;
- zagrożeń wynikających z przekazywania mocy z zewnętrznego źródła mocy – np. wałów przegubowo-teleskopowych;
- maszyn, w których rynna podawcza jest wyposażona w stół podawczy lub zintegrowany przenośnik wystający poza najbardziej zewnętrzną dolną krawędź rynny podawczej i dolne urządzenie ochronne rynny podawczej;
- zagrożeń wynikających z uruchamiania integralnego źródła mocy za pomocą rozrusznika ręcznego z linką samopowrotną;
- zagrożeń wynikających z mechanicznego podawania;
- rębarek z pionową rynną podawczą;
- elektromagnetycznych aspektów rębarek;
- rozdrabniarek/rębarek ujętych w EN 13683;
- jakichkolwiek maszyn wyłącznie z podawaniem mechanicznym;
- dodatkowych mechanicznych systemów odprowadzania zrębków, które nie są częścią mechanizmu zrębkującego, np. przenośników.
W przypadku maszyn zarówno z podawaniem ręcznym, jak i mechanicznym, niniejszy dokument dotyczy jedynie bezpieczeństwa podawania ręcznego.
UWAGA 1 Wszelkie dodatkowe wymagania dotyczące stosowania zarówno mechanicznego, jak i ręcznego podawania, które mogą wpłynąć na bezpieczne użytkowanie lub które są niezbędne do utrzymania integralności urządzeń ochronnych, nie są objęte zakresem niniejszej normy. Takie dodatkowe środki mają być określane na podstawie oceny ryzyka przeprowadzonej przez producenta.
Niniejsza norma obejmuje wszystkie zagrożenia znaczące, sytuacje zagrożeń i zdarzenia związane z rębarkami do drewna, użytkowanymi zgodnie z przeznaczeniem w warunkach przewidzianych przez producenta (patrz Załącznik A).
W normie określono ponadto rodzaj informacji, które powinien dostarczyć producent w celu bezpiecznego użytkowania tych maszyn.
W niniejszej normie nie uwzględniono wymagań dotyczących ochrony środowiska (oprócz hałasu).
UWAGA 2 Metodyka badania hałasu opisana w niniejszej normie nie jest zgodna z dyrektywą dotyczącą hałasu na zewnątrz pomieszczeń 2000/14/WE.
Niniejsza norma nie dotyczy rębarek do drewna wyprodukowanych przed datą jej publikacji przez CEN.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13525:2020-09 - wersja angielska
Tytuł Maszyny Leśne -- Rębarki do drewna -- Bezpieczeństwo
Data publikacji 28-09-2020
Liczba stron 76
Grupa cenowa W
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN 13525:2020 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 13525+A2:2009 - wersja angielska
ICS 65.060.80