PN-EN 12732+A1:2014-09 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12732:2022-04 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Infrastruktura gazowa -- Spawanie stalowych układów rurowych -- Wymagania funkcjonalne

Zakres

Niniejsza Norma Europejska zawiera wymagania dotyczące wykonywania i badania złączy spawanych w wytwarzanych oraz modernizowanych stalowych rurociągach lądowych i układach rurowych wykorzystywanych w infrastrukturach gazowych, łącznie z czynnymi rurociągami, w całym zakresie ciśnień w celu przesyłania przetworzonego, nietoksycznego i niekorozyjnego gazu ziemnego zgodnie z EN ISO 13686, a także do przesyłania gazów niekonwencjonalnych, takich jak wtryskiwany biometan,
przy czym:
— elementy rurociągu są wykonane z niestopowych lub niskostopowych stali węglowych;
— rurociąg nie jest zlokalizowany wewnątrz obiektów komercyjnych ani przemysłowych, w których byłby integralną częścią procesu przemysłowego w tych obiektach, z wyjątkiem wszelkich rurociągów i urządzeń dostarczających gaz do takich obiektów;
— układy rurowe nie należą do instalacji domowej zgodnej z EN 1775;
— temperatura projektowa systemu wynosi od -40 °C do 120 °C włącznie.
Stalowe rurociągi lądowe i układy rurowe stosowane w infrastrukturze gazowej obejmują czynne rurociągi, dla wszystkich zakresów ciśnienia do przesyłania przetworzonego, nietoksycznego i niekorozyjnego gazu ziemnego, zgodnie z EN ISO 13686, oraz rurociągi do przesyłania gazów niekonwencjonalnych (takich jak wtryskiwany biometan), zgodnych z EN ISO 13686, których szczegółową ocenę techniczną w zakresie wymagań funkcjonalnych wykonuje się tak, aby zapewnić, że nie istnieją żadne inne składniki lub właściwości gazów, które mogą wpłynąć na integralność rurociągu.
Niniejszej normy nie stosuje się do spoin wykonanych przed publikacją niniejszej Normy Europejskiej.
W Tablicy 1 podano obszary zastosowania kategorii wymagań jakościowych jako funkcji ciśnienia roboczego i stosowanych materiałów na rury.
Mogą być określone dodatkowe wymagania, na przykład gdy:
— obciążenie rurociągów i systemów;
— materiały;
— przebieg trasy;
— projekt lub technika spawania
są uznane za krytyczne.
W niniejszej Normie Europejskiej określono wspólne podstawowe zasady dotyczące infrastruktury gazowej. Zaleca się, aby użytkownicy niniejszej Normy Europejskiej wiedzieli, że w państwach członkowskich CEN mogą istnieć bardziej szczegółowe normy krajowe i/lub kodeksy postępowania.
Niniejsza Norma Europejska jest przeznaczona do stosowania wraz z tymi normami krajowymi i/lub kodeksami postępowania, które stanowią rozwinięcie wyżej wymienionych podstawowych zasad.
W przypadku gdy wymagania krajowego prawodawstwa/przepisów są bardziej rygorystyczne niż wymagania niniejszej normy, to wówczas pierwszeństwo mają krajowe prawodawstwo/przepisy, jak zostało to przedstawione w CEN/TR 13737 (wszystkie części).
UWAGA CEN/TR 13737 (wszystkie części) zawiera:
— wyjaśnienie stosownego prawodawstwa/stosownych przepisów obowiązujących w danym kraju;
— w stosownych przypadkach, bardziej rygorystyczne wymagania krajowe;
— krajowy punkt kontaktowy do uzyskiwania najnowszych informacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12732+A1:2014-09 - wersja polska
Tytuł Infrastruktura gazowa -- Spawanie stalowych układów rurowych -- Wymagania funkcjonalne
Data publikacji 11-04-2017
Data wycofania 14-04-2022
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 3, Przesyłu Paliw Gazowych
Wprowadza EN 12732:2013+A1:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12732:2013-10 - wersja niemiecka, PN-EN 12732:2013-10 - wersja angielska
ICS 25.160.40
Zastąpiona przez PN-EN 12732:2022-04 - wersja angielska