PN-EN 10025-2:2019-11 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono warunki techniczne dostawy wyrobów płaskich i wyrobów długich, jak również półwyrobów przeznaczonych do dalszego przetwarzania na wyroby płaskie i wyroby długie z walcowanych na gorąco stali niestopowych jakościowych w gatunkach i grupach jakościowych podanych w Tablicach od 1 do 5 (skład chemiczny) oraz w Tablicach od 6 do 8 (własności mechaniczne) w zwykłych stanach dostawy jak podano w 6.3. W niniejszym dokumencie określono również trzy stale maszynowe (patrz Tablice 2 i 4) (skład chemiczny) i Tablica 7 (własności mechaniczne). Niniejszy dokument nie ma zastosowania do wykonanych ze stali konstrukcyjnych kształtowników zamkniętych (patrz EN 10210-1 i EN 10219-1) i rur.
Warunki techniczne dostawy mają zastosowanie do:
-- wyrobów długich o grubościach ≥ 3 mm i ≤ 150 mm z gatunków stali S460JR, J0, J2, K2 i S500J0;
-- wyrobów płaskich o grubościach ≤ 400 mm z grup jakościowych JR, J0, J2 i K2;
-- wyrobów płaskich i wyrobów długich o grubościach ≤ 250 mm ze wszystkich innych gatunków i grup jakościowych.
Stale określone w niniejszym dokumencie nie są przeznaczone do obróbki cieplnej, z wyjątkiem wyrobów dostarczanych w stanie dostawy +N. Dopuszcza się wyżarzanie odprężające. Wyroby dostarczane w stanie +N mogą być po dostawie przerabiane plastycznie na gorąco i/lub normalizowane (patrz Rozdział 3).
Niniejszy dokument przewiduje, że półwyroby, z których będą wykonane gotowe wyroby walcowane spełniające wymagania niniejszego dokumentu, są przedmiotem odrębnych uzgodnień podczas zamawiania. Składy chemiczne są także uzgadniane podczas zamawiania; wartości mieszczą się w obrębie wartości granicznych podanych w Tablicach 1 i 2.
Dla pewnych gatunków stali i postaci wyrobu podczas zamawiania określa się ich przydatność do specjalnych zastosowań (patrz 7.4.2, 7.4.3 i Tablica 9).

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10025-2:2019-11 - wersja angielska
Tytuł Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych
Data publikacji 05-11-2019
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10025-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10025-2:2007 - wersja polska
ICS 77.140.50, 77.140.10, 77.140.45