PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 7: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

Zakres

W niniejszej części EN 12201 podano zalecenia dotyczące oceny zgodności tworzyw, wyrobów, połączeń i zestawów zgodnych z dpowiednią(-mi) częścią(-ami) EN 12201, które mają być objęte stanowiącym część systemu zarządzania jakością planem jakości producenta oraz do ustalenia procedur certyfikacji.
Zaleca się, aby system zarządzania jakością był zgodny z odpowiednimi wymaganiami EN ISO 9001 [1] lub był nie mniej rygorystyczny od tych wymagań.
UWAGA 1 W przypadku certyfikacji korzystnie jest, aby jednostka certyfikująca i jednostka inspekcyjna były zgodne, odpowiednio, z EN ISO/IEC 17065 [5], EN ISO/IEC 17021 [3]
lub EN ISO/IEC 17020 [2].
Niniejszy dokument, łącznie z EN 12201, Części 1 do 5 (patrz Wprowadzenie), jest stosowany
do systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych z polietylenu (PE) przeznaczonych
do dostarczania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Jest stosowany do wykonanych z PE rur, kształtek, armatury, ich połączeń oraz do połączeń
z elementami wykonanymi z innych materiałów przeznaczonych do stosowania w następujących warunkach:
a) dopuszczalne ciśnienie robocze, PFA, do 25 bar1) włącznie;
b) temperatura robocza równa 20°C, jako temperatura odniesienia;
c) umieszczonych w gruncie;
d) w wylotach kanałów ściekowych do mórz;
e) układanych w wodzie;
f) nad ziemią, łącznie z rurami zawieszonymi pod mostami.
UWAGA 2 Zastosowanie stałej temperatury roboczej wyższej niż 20 °C, ale nie wyższej niż 40°C, patrz EN 12201-1: 2011, Załącznik A.
UWAGA 3 Nabywca lub inwestor odpowiadają za właściwy dobór w tym zakresie,
z uwzględnieniem szczególnych wymagań
i odpowiednich przepisów krajowych
lub wytycznych i instrukcji praktyki instalowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePKN-CEN/TS 12201-7:2014-06/Ap1:2020-02E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06 - wersja angielska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 7: Zalecenia dotyczące oceny zgodności
Data publikacji 30-06-2014
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza CEN/TS 12201-7:2014 [IDT]
ICS 91.140.60, 23.040.05
Elementy dodatkowe PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06/Ap1:2020-02E