PKN-CEN/TS 1555-7:2014-09 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część7: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

Zakres

W niniejszej Specyfikacji Technicznej określono zalecenia dotyczące oceny zgodności tworzyw, wyrobów, połączeń i zestawów zgodnych z częścią(-ami) EN 1555, które mają być objęte stanowiącym część systemu zarządzania jakością planem jakości producenta oraz do ustalenia procedur certyfikacji.
Zaleca się, aby system zarządzania jakością był zgodny z odpowiednimi wymaganiami EN ISO 9001 [2] lub nie mniej rygorystyczny niż te wymagania.

UWAGA 1 Jeżeli prowadzi się certyfikację, korzystne jest, aby jednostka certyfikująca i jednostka inspekcyjna spełniały wymagania, odpowiednio, EN 45011 [3], EN 45012 [4] lub EN ISO/IEC 17020 [5].

Postanowienia według niniejszej Specyfikacji Technicznej wraz z EN 1555, Części 1 do 5 (patrz Przedmowa) stosuje się do systemów przewodów rurowych z polietylenu (PE) przeznaczonych do przesyłania paliw gazowych. Ma ona zastosowanie do wykonanych z PE rur, kształtek, armatury i ich połączeń oraz połączeń z elementami wykonanymi z innych materiałów, przeznaczonych do stosowania w następujących warunkach:

a) maksymalne ciśnienie robocze, MOP, do 10 bar1) włącznie;
b)temperatura robocza równa 20 °C, jako temperatura odniesienia.

UWAGA 2 W przypadku innych temperatur roboczych mogą być stosowane odpowiednie współczynniki obniżające, patrz EN 1555-5.

W niniejszej części EN 1555 nie podano zaleceń dotyczących oceny zgodności dla kształtek do połączeń mechanicznych zgodnych w stosownych przypadkach z ISO 10838-1 [6], ISO 10838-2 [7] lub ISO 10838-3 [8]. Gdy jest to wymagane, zaleca się, aby plan jakości oparty na badaniach wymienionych odpowiednio w ISO 10838-1 [6], ISO 10838-2 [7] lub ISO 10838-3 [8] był ustanowiony w porozumieniu między użytkownikiem a producentem.

W EN 1555 podano zakres maksymalnych ciśnień roboczych i wymagania dotyczące barwy i środków pomocniczych.

UWAGA 3 Obowiązkiem nabywcy lub opracowującego specyfikację jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem swoich szczególnych wymagań i odpowiednich przepisów krajowych oraz wytycznych instalowania i przepisów technicznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TS 1555-7:2014-09 - wersja polska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część7: Zalecenia dotyczące oceny zgodności
Data publikacji 16-09-2014
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza CEN/TS 1555-7:2013 [IDT]
ICS 23.040.01, 91.140.40