PN-EN 1555-1:2012 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

W niniejszej części EN 1555 podano ogólne aspekty dotyczące systemów przewodów rurowych z polietylenu (PE), przeznaczonych do przesyłania paliw gazowych. Podano również parametry konieczne do wykonania badań zgodnych z normami powołanymi. Postanowienia niniejszej części EN 1555 w połączeniu z postanowieniami Części od 1do 5 stosuje sie do rur wykonanych z PE, kształtek, armatury i ich połączeń oraz do połączeń z elementami wykonanymi z innych materiałów, przeznaczonych do stosowania w następujących warunkach: a) maksymalne ciśnienie robocze, MOP, do 10 bar włącznie b) temperatura robocza równa 20 °C, jako temperatura odniesienia UWAGA 1: W przypadku innych temperatur roboczych zaleca się stosowanie odpowiednich współczynników obniżających, patrz EN 1555-5[6]. W EN 1555 (wszystkie części) podano zakres maksymalnych ciśnień roboczych i wymagania dotyczące barwy i środków pomocniczych. UWAGA 2 Obowiązkiem nabywcy lub inwestora jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i opowiednich przepisów krajowych, wytycznych oraz przepisów technicznych dotyczących instalowania

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1555-1:2012 - wersja polska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 26-11-2012
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 1555-1:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1555-1:2010 - wersja angielska
ICS 01.040.23, 01.040.91, 23.040.01, 91.140.40