PN-Z-04240-5:2006 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych -- Część 5: Oznaczanie antracenu, benzo/a/antracenu, chryzenu, benzo/b/fluorantenu, benzo/k/fluorantenu, benzo/a/pirenu, dibenzo/ah/antracenu, benzo/ghi/perylenu i indeno/123 cd/pirenu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

Podano metodę polegającą na osadzeniu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na filtrze z włókna szklanego i Amberlicie XAD-2, ekstrakcji acetonitrylem i oznaczaniu poszczególnych WWA techniką HPLC z detekcją spektrofotometryczną lub spektrofluorymetryczną. Najmniejsze stężenie antracenu, benzo(a)antracenu, chryzenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(a)pirenu, dibenzo(ah)antracenu, benzo(ghi)perylenu i indeno(123 cd)pirenu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynoszą odpowiednio, w mikrogramach na metr sześcienny: 0,0625; 0,125; 0,25; 0,125; 0,125, 0,25; 0,5; 0,25; 0,25

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04240-5:2006 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych -- Część 5: Oznaczanie antracenu, benzo/a/antracenu, chryzenu, benzo/b/fluorantenu, benzo/k/fluorantenu, benzo/a/pirenu, dibenzo/ah/antracenu, benzo/ghi/perylenu i indeno/123 cd/pirenu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Data publikacji 24-03-2006
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30