PN-HD 605-S3:2020-05 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Kable i przewody elektryczne -- Dodatkowe metody badania

Zakres

W niniejszym HD zestawiono i opisano metody badania kabli i przewodów elektroenergetycznych o izolacji i powłoce z materiałów na bazie polimerów, na napięcie znamionowe nieprzekraczające 20,8/36 kV, stosowanych w lokalnych systemach rozdzielczych, elektrowniach oraz stacjach elektroenergetycznych.
Przedstawione w niniejszym HD metody badania uzupełniają zharmonizowane wcześniej metody badania, na przykład zawarte w normach wieloczęściowych EN 60332-1 i EN 60811, i są stosowane w badaniu kabli wyspecyfikowanych w HD 603, HD 604, HD 620, HD 622, HD 626 oraz HD 627. W każdym przypadku, w wymienionych dokumentach HD podano uzupełniającą się wzajemnie informację, potrzebną do praktycznego zastosowania w badaniu każdego wyspecyfikowanego rodzaju kabla. Dlatego też niniejszy HD nie jest stosowany samodzielnie zarówno w wykonywaniu, jak i ocenie badań kabli elektroenergetycznych.
W niniejszym HD nie podano wszystkich warunków badań (np. temperatur, czasów trwania)
oraz wymagań. Dane te, potrzebne do przeprowadzenia badań, podane są w normach
wyrobu.
UWAGA: Przez „normę wyrobu”, w całym tekście niniejszego HD, należy rozumieć określoną sekcję HD 603 lub HD 604, lub innego HD do którego HD 605 ma zastosowanie, i w którym wyspecyfikowano określony rodzaj kabla
1.2 Zakres badań
Sprawdzenia stosowane w badaniu każdego rodzaju kabla podano w normie wyrobu, w której
określono także sekwencję, częstość wykonywania sprawdzenia oraz możliwość powtarzania
sprawdzeń w przypadku uzyskania wyniku ujemnego.
1.3 Klasyfikacja badań
Klasyfikację badań podano w Części 1 HD 603, HD 604, HD 620, HD 622, HD 626 oraz HD 627.
1.4 Pobieranie próbek
Liczność i wymiary próbek podane są w niniejszym HD lub w normach wyrobu.
Jeżeli cechowanie wykonane jest w postaci wytłoczenia wklęsłego na izolacji lub powłoce, próbki do badania powinny zawierać odcinek z tym cechowaniem.
W przypadku kabli wielożyłowych, z wyjątkiem sprawdzenia wymienionego w 2.1.1, należy
badać nie więcej niż trzy żyły izolowane (jeśli to możliwe różnych barw), chyba że postanowiono inaczej.
1.5 Warunki badania
1.5.1 Temperatura otoczenia
Sprawdzenia należy wykonywać w temperaturze otoczenia (20 ± 15) °C, o ile nie podano inaczej w opisie konkretnego sprawdzenia.
1.5.2 Tolerancja wartości temperatury
Jeśli w normach wyrobu nie postanowiono inaczej, tolerancje wartości temperatury
przyjęte w metodach badania są następujące:
(…)
1.5.3 Częstotliwość i kształt napięć probierczych o częstotliwości sieciowej
Jeśli nie postanowiono inaczej, należy stosować napięcia probiercze w zakresie częstotliwości od 49 Hz do 61 Hz w przybliżeniu sinusoidalne, przy czym stosunek wartości szczytowej do wartości skutecznej powinien być równy √2 z tolerancją ± 7 %. Podane wartości są wartościami skutecznymi.
1.5.4 Kondycjonowanie wstępne
Jeśli nie postanowiono inaczej, sprawdzenia izolacji i powłok należy przeprowadzać po upływie co najmniej 16 h od ich wytłoczenia lub usieciowania (o ile występuje).

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 605-S3:2020-05 - wersja angielska
Tytuł Kable i przewody elektryczne -- Dodatkowe metody badania
Data publikacji 04-05-2020
Liczba stron 134
Grupa cenowa XB
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza HD 605 S3:2019 [IDT]
Zastępuje PN-HD 605 S2:2008 - wersja angielska
ICS 29.060.20