PN-EN ISO 21268-2:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Jakość gleby -- Sposoby przeprowadzania wymywania w celu wykonania późniejszych chemicznych i ekotoksykologicznych badań gleby i materiałów glebopodobnych -- Część 2: Badanie porcjowe przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 l/kg suchej masy

Zakres

W niniejszym dokumencie podano badanie umożliwiające uzyskanie informacji o wymywaniu w glebach i materiałach glebopodobnych w określonych warunkach doświadczenia, podanych dalej, a szczególnie przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 l/kg suchej masy. Niniejszy dokument został opracowany w celu oceny uwalniania się nieorganicznych i organicznych składników z gleby i materiałów glebopodobnych, a także w celu uzyskania eluatów do przeprowadzenia dalszych badań ekotoksykologicznych. Badania ekotoksykologiczne, patrz ISO 15799[6] oraz ISO 17616[7]. UWAGA 1 Do lotnych substancji organicznych zalicza się substancje o niskiej masie cząsteczkowej zawarte w mieszaninach, takich jak olej mineralny. UWAGA 2 Nie zawsze jest możliwa optymalizacja warunków badania jednocześnie dla substancji nieorganicznych i organicznych, a optymalne warunki badania mogą być różne dla różnych grup substancji organicznych. Wymagania dotyczące badania substancji organicznych są zazwyczaj bardziej surowe niż te dotyczące badania substancji nieorganicznych. Warunki badania odpowiednie dla badania uwalniania się substancji organicznych będą zazwyczaj również odpowiednie dla badania substancji nieorganicznych. UWAGA 3 W grupie substancji organicznych istnieją znaczące różnice w zachowaniu się podczas wymywania substancji bardziej polarnych, względnie rozpuszczalnych w wodzie i substancji niepolarnych hydrofobowych (HOCs). W przypadku tych ostatnich mechanizm uwalniania się (np. wiązania z cząsteczkami albo wiązania z rozpuszczonym węglem organicznym) może być bardziej istotny, a także bardziej istotne mogą być straty rozpuszczalnych HOCs spowodowane ich sorpcją na różnych materiałach, z którymi mają one styczność (np. butelki, filtry). Zaleca się aby niniejsze badanie i jego wyniki były stosowane dla wymywania substancji organicznych jedynie po dokładnym uwzględnieniu specyficznych właściwości substancji, które będą przedmiotem badań oraz związanych z nimi potencjalnych problemów. UWAGA 4 Do przeprowadzenia badań ekotoksykologicznych potrzebne są zarówno eluaty przedstawiające uwalnianie się substancji nieorganicznych, jak i organicznych. W niniejszym dokumencie pojęcie badania ekotoksykologiczne obejmuje również badania genotoksykologiczne. Z zastosowaniem niniejszej metody uzyskuje się eluaty, które następnie można scharakteryzować, stosując istniejące znormalizowanie, fizyczne, chemiczne i ekotoksykologiczne metody badania. Badanie to nie jest odpowiednie dla takich rodzajów, które są lotne w warunkach otoczenia. Niniejszego sposób postępowania nie stosuje się w przypadku materiałów, dla których zawartość suchej masy wynosi poniżej 33 %. Niniejsze badanie jest przeznaczone głównie do stosowanie do celów rutynowych oraz kontrolnych i nie można tylko wyłącznie jego jednego stosować do scharakteryzowania wszystkich właściwości dotyczących wymywania w glebie. Do tego celu potrzebne są dodatkowe badania dotyczące wymywania. Niniejszy dokument nie dotyczy zagadnień związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem Stosując go określa się tylko właściwości dotyczące wymywania, takie jak to podano w Rozdziale 4.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 21268-2:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Sposoby przeprowadzania wymywania w celu wykonania późniejszych chemicznych i ekotoksykologicznych badań gleby i materiałów glebopodobnych -- Część 2: Badanie porcjowe przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 l/kg suchej masy
Data publikacji 29-01-2020
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza EN ISO 21268-2:2019 [IDT], ISO 21268-2:2019 [IDT]
ICS 13.080.05