PN-EN ISO 21268-3:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Jakość gleby -- Sposoby przeprowadzania wymywania w celu wykonania późniejszych chemicznych i ekotoksykologicznych badań gleby i materiałów glebopodobnych -- Część 3: Badanie przesączania się ku górze

Zakres

W niniejszym dokumencie podano badanie, którego celem jest określanie zachowania się podczas wymywania substancji nieorganicznych i organicznych z gleby i materiałów glebopodobnych. Metoda ta to badanie jednokrotnego przejścia przesączania się ku górze, przy określonych znormalizowanych warunkach prędkości przepływu. Materiał jest poddawany wymywaniu w dynamicznych warunkach hydraulicznych. Niniejszy dokument został opracowany w celu oceny uwalniania się substancji nieorganicznych i organicznych z gleby i materiałów glebopodobnych, a także w celu uzyskania eluatów do przeprowadzenia dalszych badań ekotoksykologicznych. Badania ekotoksykologiczne, patrz ISO 15799[6] oraz ISO 17616[7]. Wyniki badania umożliwiają ustalenie różnic między poszczególnymi rodzajami uwalniania się, na przykład między wypłukiwaniem a uwalnianiem się pod wpływem wzajemnych oddziaływań w matrycy w czasie uzyskiwania lokalnej równowagi termodynamicznej między materiałem a cieczą wymywającą. Z zastosowaniem niniejszej metody uzyskuje się eluaty, które następnie można scharakteryzować, stosując istniejące znormalizowanie, fizyczne, chemiczne i ekotoksykologiczne metody badania. Wyniki analiz eluatuów przedstawia się za pomocą funkcji stosunku ciecz/faza stała (L/S). Badanie to nie jest odpowiednie dla takich rodzajów, które są lotne w warunkach otoczenia. UWAGA 1 Do lotnych substancji organicznych zalicza się substancje o niskiej masie cząsteczkowej zawarte w mieszaninach, takich jak olej mineralny. UWAGA 2 Nie zawsze jest możliwa optymalizacja warunków badania jednocześnie dla substancji nieorganicznych i organicznych, a optymalne warunki badania mogą być różne dla różnych grup substancji organicznych. Wymagania dotyczące badania substancji organicznych są zazwyczaj bardziej surowe niż te dotyczące badania substancji nieorganicznych. Warunki badania odpowiednie dla badania uwalniania się substancji organicznych będą zazwyczaj również odpowiednie dla badania substancji nieorganicznych. UWAGA 3 W grupie substancji organicznych istnieją znaczące różnice w zachowaniu się podczas wymywania substancji bardziej polarnych, względnie rozpuszczalnych w wodzie i substancji niepolarnych hydrofobowych (HOCs). W przypadku tych ostatnich mechanizm uwalniania się (np. wiązania z cząsteczkami albo wiązania z rozpuszczonym węglem organicznym) może być bardziej istotny, a także bardziej istotne mogą być straty rozpuszczalnych HOCs spowodowane ich sorpcją na różnych materiałach, z którymi mają one styczność (np. butelki, filtry). Zaleca się aby niniejsze badanie i jego wyniki były stosowane dla wymywania substancji organicznych jedynie po dokładnym uwzględnieniu specyficznych właściwości substancji, które będą przedmiotem badań oraz związanych z nimi potencjalnych problemów. UWAGA 4 Do przeprowadzenia badań ekotoksykologicznych potrzebne są zarówno eluaty przedstawiające uwalnianie się substancji nieorganicznych, jak i organicznych. W niniejszym dokumencie pojęcie badania ekotoksykologiczne obejmuje również badania genotoksykologiczne. UWAGA 5 Badanie to zazwyczaj nie jest odpowiednie dla gleb, których przewodnictwo hydrauliczne jest poniżej 10-8 m/s (patrz również Załącznik B). Może być trudno utrzymać założoną prędkość przepływu już w zakresie przewodnictwa hydraulicznego w strefie nasyconej między 10-7 m/s a 10-8 m/s. Stosowanie wyłącznie tylko tej metody nie wystarczy do określenia zachowania się podczas wymywania danego materiału w określonych warunkach, różniących się od warunków podczas badania. To tego zazwyczaj niezbędne jest zastosowanie szeregu metod badań, modelowanie zachowania podczas wymywania oraz walidacja modelu. Niniejszy dokument nie dotyczy zagadnień związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem Stosując go określa się tylko właściwości dotyczące wymywania, takie jak to podano w Rozdziale 4.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 21268-3:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Sposoby przeprowadzania wymywania w celu wykonania późniejszych chemicznych i ekotoksykologicznych badań gleby i materiałów glebopodobnych -- Część 3: Badanie przesączania się ku górze
Data publikacji 29-01-2020
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza EN ISO 21268-3:2019 [IDT], ISO 21268-3:2019 [IDT]
ICS 13.080.05