PN-EN ISO 11267:2014-05 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11267:2024-02 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Jakość gleby -- Hamowanie rozmnażania skoczogonków (Folsomia candida) przez zanieczyszczenia gleby

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano jedną z metod oceny gleby jako środowiska oraz badania skutków działania zanieczyszczeń znajdujących się w niej i pobieranych kontaktowo poprzez skórę oraz wraz z pokarmem, na rozmnażanie się Folsomia candida Willem. To badanie toksyczności chronicznej stosuje się w przypadku gleb oraz materiałów glebowych o nieznanej jakości, np z terenów zanieczyszczonych, gleb zmienionych, gleb po remediacji, z terenów uprzemysłowionych, z terenów uprawnych lub innych terenów, będących przedmiotem obaw, jak również odpadów.
Ocenę skutków oddziaływania substancji wykonuje się, stosując glebę wzorcową, najlepiej określone, sztucznie wytworzone podłoże glebowe. Ocenę oddziaływania gleb zanieczyszczonych przeprowadza się stosując glebę, która ma być zbadana oraz glebę kontrolną. Podłożem kontrolnym oraz podłożem do rozcieńczań (aby uzyskać serię rozcieńczeń gleby zanieczyszczonej) jest albo gleba niezanieczyszczona (gleba odniesienia) o właściwościach porównywalnych z właściwościami gleby, która będzie badana, albo gleba wzorcowa (np. gleba sztucznie wytworzona) – zależnie od celów badania.
W niniejszej Normie Międzynarodowej podano informacje jak stosować opisaną w niej metodę do badania substancji w umiarkowanych warunkach.
Metody tej nie stosuje się w przypadku substancji lotnych, tj. substancji, dla których H (stała Henry'ego) lub współczynnik podziału powietrze/woda jest większy niż 1 lub dla których ciśnienie par przekracza 0,013 3 Pa w temperaturze 25 °C.
UWAGA W czasie badań nie można zapewnić stabilności badanej substancji. W opisanej metodzie nie uwzględniono sposobu monitorowania stabilności substancji badanej w czasie doświadczenia.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11267:2014-05 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Hamowanie rozmnażania skoczogonków (Folsomia candida) przez zanieczyszczenia gleby
Data publikacji 20-05-2014
Data wycofania 02-02-2024
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza EN ISO 11267:2014 [IDT], ISO 11267:2014 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 11267:2002 - wersja polska
ICS 13.080.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 11267:2024-02 - wersja angielska