PN-EN IEC 61496-3:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące aktywnych optoelektronicznych urządzeń ochronnych reagujących na rozproszone promieniowanie odbite (AOPDDR)

Zakres

W niniejszej części IEC 61496 określono dodatkowe wymagania dotyczące projektowania, budowy i badania elektroczułego wyposażenia ochronnego (ESPE), zaprojektowanego specjalnie do wykrywania osób lub części ich ciała, funkcjonującego, jako część systemu sterowania związanego z bezpieczeństwem, wykorzystującego aktywne optoelektroniczne urządzenia ochronne reagujące na rozproszone promieniowanie odbite (AOPDDR) do realizacji funkcji wykrywania. Szczególną uwagę zwrócono na wymagania funkcjonalne i konstrukcyjne, których spełnienie zapewni utrzymywanie właściwego poziomu bezpieczeństwa. ESPE może realizować opcjonalne funkcje związane z bezpieczeństwem, dla których wymagania podano zarówno w Załączniku A do niniejszej części, jak i w Załączniku A do IEC 61496 -1:2012.
W niniejszej normie nie sprecyzowano wymiarów lub konfiguracji strefy wykrywania oraz jej rozmieszczenia w stosunku do części niebezpiecznych w przypadku jakichkolwiek zastosowań szczególnych ani niczego, co składa się na niebezpieczny stan maszyny. Ogranicza się ona do funkcjonowania ESPE i sposobu, w jaki jest ono sprzężone z maszyną.
AOPDDR są urządzeniami, które mają albo
– jedną lub więcej stref wykrywania określoną(-ych) w dwóch wymiarach (AOPDDR-2D), albo
– jedną lub więcej stref wykrywania określoną(-ych) w trzech wymiarach (AOPDDR-3D),
w których emitowane jest promieniowanie w zakresie bliskiej podczerwieni przez nadajnik(-i). Gdy emitowane promieniowanie natrafi na obiekt (na przykład – na osobę lub jej część ciała) część emitowanego promieniowania ulega odbiciu w kierunku odbiornika(-ów) odbitego promieniowania rozproszonego. To odbicie jest wykorzystywane do ustalenia położenia obiektu.
Urządzenia optoelektroniczne, które realizują tylko pojedynczy jednowymiarowy punktowy pomiar odległości, na przykład optyczne łączniki zbliżeniowe, nie są objęte niniejszą normą.
Niniejszy dokument nie odnosi się, które są wymagane do kompleksowej klasyfikacji i rozróżniania wykrywanych obiektów.
Niniejszy dokument nie odnosi się do wymagań i badań do zastosowań na zewnątrz.
Wyłączone z niniejszej części są AOPDDR stosujące promieniowanie o długościach fal leżących poza zakresem od 820 nm do 950 nm, jak również takich, w których stosuje się promieniowanie inne niż generowane przez samo AOPDDR. Niniejsza część może być wykorzystana, jako przewodnik w przypadku stosowania urządzeń wykrywających wykorzystujących promieniowanie leżące poza wymienionym zakresem. Niniejsza część jest odpowiednia dla AOPDDR o progu wykrywania określonym w zakresie od 30 mm do 200 mm.
Wymagania według niniejszej normy mogą być odpowiednie w zastosowaniach innych niż te dotyczące ochrony osób, np. do ochrony maszyn lub produktów przed uszkodzeniem mechanicznym. W tych zastosowaniach inne wymagania mogą być niezbędne, np. jeżeli materiały, które powinny być rozpoznane przez funkcję czułości mają inne właściwości niż te związane z osobami i ich ubraniem.
W niniejszej normie nie zawarto wymagań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w zakresie emisji.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61496-3:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące aktywnych optoelektronicznych urządzeń ochronnych reagujących na rozproszone promieniowanie odbite (AOPDDR)
Data publikacji 29-05-2019
Liczba stron 100
Grupa cenowa X
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 281, Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
Wprowadza EN IEC 61496-3:2019 [IDT], IEC 61496-3:2018 [IDT]
ICS 13.110, 29.260.99, 31.260