PN-EN IEC 61439-2:2021-10 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej

Zakres

W niniejszej części IEC 61439 określono szczególne wymagania dotyczące rozdzielnic i sterownic do rozdziału energii elektrycznej (w niniejszym dokumencie w formie skróconej terminu jako „zestaw PSC”, patrz 3.1.101) następujących zestawów:
•zestawów, których napięcie znamionowe nie przekracza 1 000 V AC lub 1 500 V DC;
•zestawów zaprojektowanych na nominalną częstotliwość obwodu lub obwodów zasilających nieprzekraczającą 1 000 Hz;
•zestawów przeznaczonych do zastosowań wnętrzowych i napowietrznych
•zestawów stacjonarnych lub ruchomych, w obudowie lub bez obudowy;
•zestawów przeznaczonych do użytkowania w układach związanych z wytwarzaniem, przesyłaniem, rozdziałem i przetwarzaniem energii elektrycznej oraz do sterowania urządzeniami zużywającymi energię elektryczną i do przetwarzania powiązanych z tym danych;
•zestawów zaprojektowanych do użytkowania w specjalnych warunkach pracy, na przykład na statkach i w pojazdach szynowych, pod warunkiem że spełnione są inne odpowiednie szczególne wymagania;
Niniejszy dokument stosuje się również do zestawów użytkowanych w instalacjach fotowoltaicznych, określonych jako zestawy fotowoltaiczne (PVA). Cechy szczególne i szczegółowe warunki użytkowania oraz wymagania dotyczące PVA uwzględniono w Załącznikach DD, EE i FF. W niniejszym dokumencie podano dodatkowe wymagania dotyczące zestawów PSC przeznaczonych do użytkowania jako część wyposażenia elektrycznego maszyn i może on być stosowany jako uzupełnienie wymagań podanych w IEC 60204-1. Niniejszy dokument stosuje się do wszystkich zestawów niezależnie od tego, czy są one projektowane, produkowane i weryfikowane jednorazowo, czy też w pełni znormalizowane i produkowane w dużej liczbie. Produkcja i/lub montaż mogą być wykonywane przez innego producenta niż producent pierwotny (patrz IEC 61439-1:2020, 3.10.1). Niniejszego dokumentu nie stosuje się do pojedynczych urządzeń, na przykład wyłączników, łączników bezpiecznikowych i samodzielnych komponentów takich jak rozruszniki silników, układy i urządzenia przekształtnikowe (PECS), zasilacze impulsowe (SMPS), zasilacze awaryjne (UPS), podstawowe moduły napędowe (BDM), kompletne moduły napędowe (CDM), układy napędowe z regulowaną prędkości (PDS), samodzielne systemy magazynowania energii (systemy akumulatorów i kondensatorów) oraz do innych urządzeń elektronicznych, które są zgodne ze stosownymi normami wyrobu. W niniejszym dokumencie opisano ich integrację z zestawem PSC lub pustą obudową używaną jako część zestawu PSC. W przypadku niektórych zastosowań, takich jak atmosfery wybuchowe, bezpieczeństwo funkcjonalne, może być potrzebne zapewnienie zgodności z wymaganiami innych norm lub przepisów dodatkowo do wymagań określonych w normie wieloczęściowej IEC 61439. Niniejszego dokumentu nie stosuje się do szczególnych typów zestawów objętych innymi częściami IEC 61439. W przypadku zestawów nieobjętych innymi częściami ma zastosowanie niniejsza norma. O ile w przepisach lokalnych nie wyszczególniono dodatkowych wymagań, urządzenia objęte zakresem niniejszego dokumentu, które są zgodne z niniejszym dokumentem, uznaje się za spełniające zasadnicze wymagania bezpieczeństwa. Obejmuje to w pełni sprawdzone opcje specyfikatora, na przykład wybór przez użytkownika ochrony przed przypadkowym dotykiem części niebezpiecznych pod napięcie oznaczonej IPXXB lub IP3XD.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 61439-2:2021-10/Ap1:2023-12E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Dodano Załączniki krajowe NA i NB
Numer PN-EN IEC 61439-2:2021-10 - wersja angielska
Tytuł Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej
Data publikacji 04-10-2021
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN IEC 61439-2:2021 [IDT], IEC 61439-2:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61439-2:2011 - wersja angielska, PN-EN 61439-2:2011 - wersja polska
ICS 29.130.20
Elementy dodatkowe PN-EN IEC 61439-2:2021-10/Ap1:2023-12E