PN-EN 9103:2015-02 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Zarządzanie zmianami cech kluczowych

Zakres

Niniejsza norma jest przeznaczona głównie do nowych wyrobów, ale może być również stosowana do części obecnie produkowanych. Norma powinna być stosowana do wszystkich procesów produkcji, które wpływają na zmianę CK, jak również w procesach obsługowych, w których zidentyfikowane są CK. Ma ona zastosowanie do zespołów na wszystkich poziomach części w zespole, aż do materiałów podstawowych łącznie z odkuwkami i odlewami, oraz do organizacji, które są odpowiedzialne za tworzenie charakterystyk projektowych wyrobu.
Nie ma ona zastosowania do procesów w skali laboratoryjnej, pilotażowych lub przedprodukcyjnych. Jednakże, szczególne zarządzanie niektórymi CK może być wymagane przy użyciu metod innych niż te opisane w niniejszej normie, podczas tych etapów programu, w których jest to wymagane przez klienta lub uznane przez organizację (np. wymagania departamentu technicznego).
Proces kontroli zmian zaczyna się wraz z definicją wyrobu, zwykle jest to dokumentacja i warunki techniczne, które określają CK i prowadzą do programu zarządzania zmianami tych CK. Proces ten może mieć zastosowanie również do CK określonych przez wytwórcę.
Producent i jego podwykonawcy powinni być odpowiedzialni za przekazywanie wymagań dotyczących nowelizacji niniejszej normy do poddostawców, którzy tworzą charakterystyki projektowe wyrobu i za zapewnienie, że CK spełniają wymagania klienta.
1.1 Cel
Niniejsza Norma została opracowana w celu doskonalenia procesów produkcji i obsługi poprzez odpowiednie planowanie i skuteczne zarządzanie zmianami CK. Skupienie się na CK ma na celu wzrost zaufania do tych właściwości części, których zmiana ma znaczący wpływ na postać wyrobu końcowego, spełnienie wymagań, wydajność, trwałość użytkową i zdolność produkcyjną.
UWAGA Sterowanie CK wyrobu i procesu zgodnie z niniejszą normą nie oznacza, ani nie stanowi przyjęcia otrzymanego wyrobu. Jeśli zarządzanie zmianą, zgodnie z niniejszą normą, ma być częścią decyzji o przyjęciu, wymagania powinny być określone w mającym zastosowanie planie przyjęcia wyrobu lub umowie.
1.2 Zasada
W niniejszej normie stosowane są następujące zasady:
• Słowa „powinien”, „będzie” i „należy” oznaczają wymaganie obligatoryjne.
• Słowo „zaleca się” wskazuje wymaganie z pewną elastycznością dopuszczalną w metodyce zgodności.
• Dla wytwórców wybierających inne metody spełnienia wymagań „zaleca się” powinno być dopuszczalne do wykazania, że ich podejście spełnia intencję wymagań niniejszej normy.
• Słowa „typowo”, „przykład”, „dla porównania”, ”dopuszcza się” lub „np.” wskazują sugestie podane wyłącznie jako wskazówka.
• „UWAGI” są używane jako dodatkowe objaśnienie.
• Słowa i zwroty o specjalnym znaczeniu występujące w tym dokumencie są zdefiniowane w Rozdziale 3, Terminy i definicje.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 9103:2015-02/AC:2016-01E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 9103:2015-02 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Zarządzanie zmianami cech kluczowych
Data publikacji 11-02-2015
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 9103:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 9103:2008 - wersja polska
ICS 03.120.10, 49.020, 03.100.70
Elementy dodatkowe PN-EN 9103:2015-02/AC:2016-01E