PN-EN 60898-1:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego

Zakres

Niniejsza część IEC 60898 dotyczy wyłączników powietrznych prądu przemiennego 50 Hz, 60 Hz lub
50/60 Hz, na napięcie znamionowe nieprzekraczające 440 V (międzyfazowe) i prąd znamionowy nieprzekraczający 125 A, o znamionowej zwarciowej zdolności łączeniowej nieprzekraczającej 25 000 A.
Tam gdzie jest to możliwe, niniejsza norma jest zgodna z wymaganiami zawartymi w IEC 60947-2.
Wyłączniki te są przeznaczone do ochrony przed prądami przetężeniowymi w instalacjach przewodowych budynków mieszkalnych i w podobnych zastosowaniach; są one zaprojektowane do użytkowania przez osoby nieprzeszkolone i nie podlegają konserwacji.
Wyłączniki te są przeznaczone do użytkowania w środowisku o stopniu zanieczyszczenia 2 i kategorii przepięć III.
Wyłączniki te są odpowiednie do izolowania.
Wyłączniki według niniejszej normy są odpowiednie do użytkowania w układach IT, pod warunkiem że spełniają wymagania HD 60364-4-43.
Norma dotyczy również wyłączników mających więcej niż jeden prąd znamionowy, pod warunkiem że element służący do nastawiania innej wartości znamionowej nie jest dostępny podczas normalnego użytkowania
i zmiany nastawiania nie są możliwe bez użycia narzędzia.
Niniejsza norma nie dotyczy:
– wyłączników do zabezpieczania silników,
– wyłączników, w których prąd nastawia się elementem dostępnym dla użytkownika.
Dla wyłączników o stopniu ochrony wyższym niż IP20 według IEC 60529, przeznaczonych do użytkowania w miejscach o trudnych warunkach środowiskowych (np. nadmierna wilgotność, ciepło lub zimno albo osiadanie pyłu) i w pomieszczeniach niebezpiecznych (np. w atmosferze zagrożonej wybuchem) mogą być niezbędne wymagania dodatkowe.
Niniejsza norma nie dotyczy wyłączników do obwodów prądu przemiennego lub prądu stałego, uwzględnionych w normie IEC 60898-2.
Niniejsza norma nie dotyczy wyłączników z wbudowanymi zabezpieczeniami różnicowoprądowymi, które są uwzględnione w normach IEC 61009-1, IEC 61009-2-1 i IEC 61009-2-2.
W przypadku wyłączników typu wkrętkowego mogą być konieczne wymagania uzupełniające.
Wytyczne dotyczące koordynacji w warunkach zwarciowych wyłącznika z innymi zabezpieczeniami zwarciowymi (SCPD) podano w Załączniku D. W przypadku ostrzejszych warunków przepięciowych zaleca się stosowanie wyłączników spełniających wymagania innych norm (np. IEC 60947-2).
W środowisku o wyższym stopniu zanieczyszczenia zaleca się stosowanie obudów o odpowiednim stopniu ochrony.
W niniejszej normie podano wszystkie wymagania konieczne do zapewnienia zgodności z charakterystykami działania wymaganymi w przypadku badań typu tych urządzeń.
W normie podano także szczegóły związane z wymaganiami dotyczącymi badań i metod badań, niezbędne do zapewnienia powtarzalności wyników badań.
W niniejszej normie ustalono:
a) cechy wyłączników;
b) warunki, które wyłączniki powinny spełniać w zakresie:
1) działania i zachowania się podczas normalnej pracy;
2) działania i zachowania się w przypadku przeciążenia;
3) działania i zachowania się w przypadku zwarć aż do znamionowej zdolności zwarciowej włącznie;
4) właściwości dielektrycznych;
c) badania służące do potwierdzenia, że te warunki zostały spełnione, i metody, które stosuje się w badaniach;
d) dane, którymi powinny być oznakowane wyłączniki;
e) sekwencje badań do wykonania i liczbę próbek dostarczonych dla celów certyfikacji (patrz Załącznik C);
f) koordynację w warunkach zwarciowych z innym zabezpieczeniem zwarciowym (SCPD) związanym z tym samym obwodem (patrz Załącznik D);
g) badania wyrobu, które powinny być wykonane na każdym wyłączniku w celu ujawnienia niedozwolonych zmian materiałowych i produkcyjnych, jeżeli dotyczą one bezpieczeństwa (patrz Załącznik I).

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60898-1:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego
Data publikacji 26-02-2019
Liczba stron 180
Grupa cenowa XC
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 60898-1:2019 [IDT], IEC 60898-1:2015 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60898-1:2007 - wersja polska, PN-EN 60898-1:2007/IS3:2008 - wersja polska, PN-EN 60898-1:2007/IS1:2008 - wersja polska, PN-EN 60898-1:2007/A13:2012 - wersja angielska, PN-EN 60898-1:2007/A12:2008 - wersja angielska, PN-EN 60898-1:2007/IS4:2008 - wersja polska, PN-EN 60898-1:2007/Ap1:2016-05 - wersja polska, PN-EN 60898-1:2007/IS2:2008 - wersja polska
ICS 29.120.50