PN-EN 60947-2:2018-01 - wersja polska

Bez VAT: 350,90  PLN Z VAT: 431,61  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: Wyłączniki

Zakres

Niniejsza norma dotyczy wyłączników, których tory główne są przeznaczone do pracy w obwodach o napięciu znamionowym nie większym niż 1 000 V prądu przemiennego (a.c.) lub 1 500 V prądu stałego (d.c.); podano w niej również wymagania dodatkowe dotyczące wyłączników z wbudowanymi bezpiecznikami.
Wyłączniki na napięcie znamionowe powyżej 1 000 V prądu przemiennego (a.c.) ale nie przekraczające 1 500 V prądu przemiennego (a.c.) mogą być również badane według tej normy.
Postanowienia normy stosuje się niezależnie od wartości prądów znamionowych, rozwiązań konstrukcyjnych lub przewidzianych zastosowań wyłączników.
Wymagania dotyczące wyłączników przeznaczonych do zabezpieczeń przed prądami upływowymi doziemnymi podano w Załączniku B.
Wymagania dodatkowe dotyczące wyłączników z elektronicznym zabezpieczeniem nadprądowym podano w Załączniku F.
Wymagania dodatkowe dotyczące wyłączników pracujących w układzie sieci IT podano w Załączniku H.
Wymagania i metody badań kompatybilności elektromagnetycznej wyłączników podano w Załączniku J.
Wymagania dotyczące wyłączników nie spełniających wymagań dotyczących ochrony przetężeniowej podano w Załączniku L.
Wymagania dotyczące modułowych urządzeń różnicowoprądowych (bez wbudowanego urządzenia wyłączającego) podano w Załączniku M.
Wymagania i metody badań kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń pomocniczych wyłączników podano w Załączniku N.
Wymagania uzupełniające dotyczące wyłączników stosowanych do bezpośredniego rozruchu silników podano w IEC 60947-4-1 dotyczącej styczników i rozruszników do silników niskonapięciowych.
Wymagania dotyczące wyłączników nadprądowych do instalacji domowych i podobnych, przeznaczonych do użytkowania przez osoby nieprzeszkolone, podano w IEC 60898.
Wymagania dotyczące wyłączników do zabezpieczania urządzeń elektrycznych (np. sprzętu elektroinstalacyjnego) podano w IEC 60934.
W przypadku wyłączników do zastosowań specjalnych (np. w trakcji, w walcowniach, na statkach) może być konieczne stosowanie wymagań szczegółowych lub dodatkowych.
UWAGA Wyłączniki, których dotyczy niniejsza norma, mogą być wyposażone w urządzenia automatycznego otwierania w przewidzianych warunkach, odmiennych od przeciążeń i obniżenia napięcia, np. takich jak odwrócenie kierunku przepływu mocy lub prądu. Niniejsza norma nie dotyczy sprawdzenia działania w takich warunkach.
W niniejszej normie ustalono:
a) cechy wyłączników;
b) wymagania, które wyłączniki powinny spełniać w zakresie:
1) działania i zachowania się podczas normalnej eksploatacji;
2) działania i zachowania się w przypadku przeciążeń i zwarć, w tym koordynacji w eksploatacji (selektywność i dodatkowe zabezpieczenie);
3) właściwości dielektrycznych;
c) badania, które mają potwierdzić, że wymagania te są spełnione, i metody stosowane w tych badaniach;
d) informacje podawane na wyłączniku lub dostarczane wraz z nim.

* wymagane pola

Bez VAT: 350,90  PLN Z VAT: 431,61  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60947-2:2018-01 - wersja polska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: Wyłączniki
Data publikacji 05-02-2020
Liczba stron 244
Grupa cenowa XF
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60947-2:2017 [IDT], IEC 60947-2:2016/COR1:2016 [IDT], IEC 60947-2:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60947-2:2009 - wersja polska, PN-EN 60947-2:2009/A2:2013-06 - wersja angielska, PN-EN 60947-2:2009/A1:2010 - wersja angielska
ICS 29.130.20
Elementy dodatkowe PN-EN 60947-2:2018-01/A1:2020-06P