PN-EN 60695-11-10:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 11-10: Płomienie probiercze -- Metody badania płomieniem probierczym 50 W przy poziomym i pionowym ustawieniu próbki

Zakres

W niniejszej części IEC 60695 opisano metodę badań, wykonywanych w małej skali laboratoryjnej, przeznaczonych do porównania zachowania się różnych materiałów, stosowanych w wyrobach elektrotechnicznych, w czasie palenia się. Ustawione pionowo lub poziomo próbki w kształcie pręta poddaje się działaniu małego źródła zapłonu o nominalnej mocy cieplnej 50 W. Niniejsze metody badań służą do oznaczania zarówno liniowej szybkości palenia się, jak również własności samogasnących materiału. Niniejsze metody badań stosuje się do materiałów stałych oraz porowatych o gęstości pozornej nie mniejszej niż 250 kg/m3, oznaczonej według ISO 845. Opisano dwie metody badań. Metoda A jest to próba poziomego palenia się. Metoda B jest to próba pionowego palenia się; nie stosuje się jej do materiałów, które po przyłożeniu płomienia kurczą się bez zapalenia się. Opisane metody badań umożliwiają klasyfikację materiałów (patrz 8.4 i 9.4), która może służyć do zapewnienia jakości, wstępnego doboru materiałów lub do sprawdzenia wymaganej minimalnej klasyfikacji palności materiałów wchodzących w skład gotowych wyrobów. Niniejsza publikacja bezpieczeństwa jest przeznaczona do stosowania przez komitety techniczne przy opracowywaniu norm zgodnie z zasadami ustanowionymi w Przewodniku IEC 104 i w Przewodniku ISO/IEC 51. Komitety techniczne są odpowiedzialne między innymi za stosowanie przy opracowywaniu swoich publikacji, tam gdzie jest to uzasadnione, podstawowych publikacji bezpieczeństwa. Wymagania, metody badań lub warunki badań podane w niniejszej podstawowej publikacji bezpieczeństwa, nie będą miały zastosowania, dopóki nie zostaną powołane lub włączone do odpowiednich publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60695-11-10:2014-02/AC:2017-08E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60695-11-10:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 11-10: Płomienie probiercze -- Metody badania płomieniem probierczym 50 W przy poziomym i pionowym ustawieniu próbki
Data publikacji 13-02-2014
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60695-11-10:2013 [IDT], IEC 60695-11-10:2013 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60695-11-10:2002/A1:2005 - wersja polska, PN-EN 60695-11-10:2002 - wersja polska
ICS 29.020, 13.220.40
Elementy dodatkowe PN-EN 60695-11-10:2014-02/AC:2017-08E