PN-EN 60598-1:2015-04 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60598-1:2021-07 - wersja angielska

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN
Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania

Zakres

W niniejszej Części 1 IEC 60598 określono wymagania ogólne dotyczące opraw oświetleniowych do elektrycznych źródeł światła pracujących przy napięciu zasilania do 1 000 V. Wymagania i odpowiadające im badania obejmują: klasyfikację, cechowanie, konstrukcję mechaniczną, elektryczną i bezpieczeństwa fotobiologicznego.
Każdy dział niniejszej Części 1 czyta się łącznie z niniejszym Działem 0 i innymi odpowiednimi Działami, na które się powołano.
Każda z części normy IEC 60598-2 zawiera wymagania szczegółowe dotyczące poszczególnych typów opraw lub grup opraw oświetleniowych na napięcie zasilające nie przekraczające 1 000 V. Części te są publikowane oddzielnie w celu ułatwienia ich przeglądu oraz umożliwienia dodania innych, w miarę uzasadnionej potrzeby.
Sposób przedstawiania danych fotometrycznych opraw oświetleniowych jest w trakcie opracowywania przez Międzynarodową Komisję Oświetleniową (CIE) i z tego powodu nie został włączony do niniejszej Części 1.
Do niniejszej Części 1 włączono wymagania dotyczące opraw oświetleniowych zawierających zapłonniki impulsowe o znamionowej wartości szczytowej impulsu napięciowego nie przekraczającej wartości według Tablicy 11.2. Wymagania te dotyczą zarówno opraw z zapłonnikami impulsowymi wbudowanymi w statecznik, jak i opraw, w których zapłonniki te są oddzielone od stateczników. Wymagania dotyczące opraw z zapłonnikami impulsowymi wbudowanymi w lampy są opracowywane.
Do niniejszej Części 1 włączono wymagania dotyczące paraopraw oświetleniowych.
Na ogół niniejsza Część 1 zawiera wymagania bezpieczeństwa dotyczące opraw oświetleniowych. Przedmiotem Części 1 jest ustalenie zbioru wymagań i badań uznanych powszechnie za dotyczące większości opraw oświetleniowych, które mogą być powołane w szczegółowych wymaganiach technicznych zawartych w IEC 60598-2. Część 1 nie jest więc uważana za zbiór wymagań dotyczących dowolnego typu oprawy, gdyż zawarte w tej części wymagania dotyczą poszczególnych typów opraw jedynie w stopniu określonym odpowiedniej części IEC 60598-2.
W częściach IEC 60598-2, w których powołano się na dowolny dział Części 1, określa się stopień jego zastosowania i kolejność wykonywanych badań; części te zawierają również niezbędne wymagania dodatkowe.
Kolejność numeracji działów w Części 1 nie ma więc szczególnego znaczenia, ponieważ kolejność stosowania zawartych w nim wymagań określono w odpowiedniej części IEC 60598-2 dotyczącej danej oprawy oświetleniowej lub grupy opraw. Wszystkie części IEC 60598-2 są niezależne i dlatego nie zawierają żadnego powołania na inne części IEC 60598-2.
Jeżeli wymagania jakiegokolwiek działu Części 1 są powołane w części IEC 60598-2 z zastosowaniem następującego zwrotu: "Stosuje się postanowienia według IEC 60598-1 Dział ...", oznacza to, że mają zastosowanie wszystkie wymagania tego działu Części 1, oczywiście z wyjątkiem tych, które wyraźnie nie mają zastosowania w odniesieniu do szczególnego typu oprawy oświetleniowej uwzględnionej w danej części IEC 60598-2.
W przypadku opraw oświetleniowych przeciwwybuchowych uwzględnionych w IEC 60079, wymagania IEC 60598 (z uwzględnieniem odpowiednich części 2) mają zastosowanie łącznie z wymaganiami IEC 60079. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy IEC 60598 a IEC 60079, pierwszeństwo mają wymagania IEC 60079.
Zwraca się uwagę na normy dotyczące parametrów funkcjonalnych lamp, zawierające “informacje dotyczące projektowania opraw oświetleniowych”; zaleca się wykorzystywanie ich w celu zapewnienia właściwej pracy lampy; jednak, według niniejszej normy, w ramach badania typu nie wymaga się badania parametrów funkcjonalnych lampy.

* wymagane pola

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60598-1:2015-04 - wersja polska
Tytuł Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania
Data publikacji 18-01-2017
Data wycofania 29-07-2021
Liczba stron 208
Grupa cenowa XD
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 60598-1:2015 [IDT], IEC 60598-1:2014 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60598-1:2011 - wersja polska
ICS 29.140.40
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60598-1:2021-07 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60598-1:2015-04/A1:2018-04P