PN-EN IEC 60598-1:2021-07 - wersja angielska

Bez VAT: 350,90  PLN Z VAT: 431,61  PLN
Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania

Zakres

W niniejszej Części 1 IEC 60598 określono wymagania ogólne dotyczące opraw oświetleniowych, wyposażonych w elektryczne źródła światła, pracujących przy napięciu zasilania do 1 000 V. Wymagania i odpowiadające im badania obejmują klasyfikację, cechowanie, konstrukcję mechaniczną, elektryczną oraz bezpieczeństwo fotobiologiczne.

Każdy dział niniejszej Części 1 czyta się łącznie z niniejszym Działem 0 i innymi odpowiednimi działami, na które się powołano.

W każdej z części IEC 60598-2 wyszczególniono wymagania dotyczące poszczególnych typów opraw oświetleniowych lub grup opraw oświetleniowych na napięcie zasilające nie przekraczające 1 000 V. Części te są publikowane oddzielnie w celu ułatwienia ich nowelizacji, a dodatkowe działy będą dodawane za każdym razem, gdy uzna się, że jest to potrzebne.

Sposób przedstawiania danych fotometrycznych opraw oświetleniowych jest w trakcie opracowywania przez Międzynarodową Komisję Oświetleniową (CIE) i z tego powodu nie został włączony do niniejszej Części 1.

Do niniejszej Części 1 włączono wymagania dotyczące opraw oświetleniowych zawierających zapłonniki impulsowe o znamionowej wartości szczytowej impulsu napięciowego nieprzekraczającej wartości wg Tablicy 11.2 Wymagania te dotyczą zarówno opraw oświetleniowych z zapłonnikami impulsowymi wbudowanymi w statecznik, jak i opraw oświetleniowych, w których zapłonniki impulsowe są oddzielone od stateczników. Wymagania dotyczące opraw oświetleniowych z zapłonnikami impulsowymi wbudowanymi w lampy są opracowywane.

Do niniejszej Części 1 włączono wymagania dotyczące paraopraw oświetleniowych.

Niniejsza Część 1 na ogół zawiera wymagania bezpieczeństwa dotyczące opraw oświetleniowych. Celem Części 1 jest ustalenie zbioru wymagań i badań, które są powszechnie uznawane za mające zastosowanie do większości opraw oświetleniowych i które mogą być przywoływane w szczegółowych wymaganiach technicznych zawartych w IEC 60598-2. Część 1 nie jest więc uważana za zbiór wymagań technicznych dotyczących dowolnego typu oprawy oświetleniowej, a jej postanowienia mają zastosowanie do poszczególnych typów opraw oświetleniowych jedynie w stopniu określonym w odpowiedniej części IEC 60598-2.

W częściach IEC 60598-2, w których powołano się na dowolny dział Części 1, określono stopień jego zastosowania i kolejność, w której badania powinny być wykonywane; części te zawierają również niezbędne wymagania dodatkowe.

Kolejność numeracji działów w Części 1 nie ma więc szczególnego znaczenia, ponieważ kolejność stosowania ich postanowień określono dla danej oprawy oświetleniowej lub grupy opraw oświetleniowych w odpowiedniej części IEC 60598-2. Wszystkie części IEC 60598-2 są niezależne i dlatego nie zawierają żadnego powołania na inne części IEC 60598-2.

Tam gdzie wymagania jakiegokolwiek działu Części 1 są powołane w części IEC 60598-2 za pomocą następującego zwrotu: „Stosuje się wymagania IEC 60598-z, dział…”, zwrot ten należy interpretować jako mający znaczenie, że mają zastosowanie wszystkie wymagania tego działu Części 1, z wyjątkiem tych wymagań, które wyraźnie nie mają zastosowania w odniesieniu do szczególnego typu oprawy oświetleniowej objętej daną częścią IEC 60598-2.

W przypadku opraw oświetleniowych przeciwwybuchowych, uwzględnionych w IEC 60079, wymagania IEC 60598 (przy wyborze odpowiednich części 2) mają zastosowanie dodatkowo do wymagań IEC 60079. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy IEC 60598 a IEC 60079 pierwszeństwo mają wymagania IEC 60079.

* wymagane pola

Bez VAT: 350,90  PLN Z VAT: 431,61  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60598-1:2021-07 - wersja angielska
Tytuł Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania
Data publikacji 29-07-2021
Liczba stron 244
Grupa cenowa XF
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN IEC 60598-1:2021 [IDT], IEC 60598-1:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60598-1:2015-04 - wersja angielska, PN-EN 60598-1:2015-04/A1:2018-04 - wersja angielska, PN-EN 60598-1:2015-04/AC:2016-02 - wersja angielska, PN-EN 60598-1:2015-04/A1:2018-04 - wersja polska, PN-EN 60598-1:2015-04 - wersja polska
ICS 29.140.40