PN-EN 50438:2014-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50549-1:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania techniczne dotyczące zabezpieczeń i zdolności operacyjnych instalacji mikrogeneracyjnych zaprojektowanych do równoległej pracy z publicznymi sieciami rozdzielczymi niskiego napięcia.

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie niezależnie od pierwotnego źródła energii instalacji mikrogeneracyjnych, gdzie pod pojęciem mikrogeneracja rozumie się sprzęt o znamionowym prądzie fazowym nie większym niż 16 A, jednofazowy lub trójfazowy 230/400 V lub wielofazowy 230 V (znamionowe napięcie międzyfazowe).

Ze względów praktycznych niniejsza Norma Europejska odnosi się do operatora systemu rozdzielczego w przypadku ustawień, które muszą być określone i/lub świadczone, nawet jeżeli ustawienia te są określane i/lub świadczone przez innego uczestnika, zgodnie z krajowymi i europejskimi ramami prawnymi.

UWAGA 1 Zawierają się w tym europejskie kodeksy sieciowe i ich krajowe implementacje, jak również dalsze przepisy krajowe.

UWAGA 2 Dalsze wymagania krajowe, szczególnie te z zakresu przyłączania do sieci i pracy mikrogeneratora, mogą być stosowane tak długo, jak nie są sprzeczne z niniejszą EN.

W niektórych krajach dokument ten może być stosowany w odniesieniu do generatorów o większych prądach znamionowych, używanych głównie w instalacjach domowych i małych instalacjach komercyjnych. Kraje te zostały wymienione w Załączniku G.

Postanowienia niniejszej Normy Europejskiej nie mają zapewniać samodzielnie bezpieczeństwa personelu OSD lub związanych z nim zakontraktowanych stron.

Niniejszy zakres obejmuje następujące aspekty:

- wszystkie możliwe do zastosowania technologie mikrogeneracji.

Niniejszy zakres nie obejmuje następujących aspektów:

- instalacji składających się z wielu jednostek, które łącznie przekraczają 16 A;

- zagadnień ponownego zbilansowania dochodu, pomiarownia lub innych spraw handlowych;

- wymagań dotyczących pierwotnego źródła energii, np. kwestii związanych z generatorami gazowymi;

- pracy wyspowej instalacji generacyjnych, zarówno celowej jak i niezamierzonej, w której nie jest zaangażowana żadna część publicznej sieci rozdzielczej;

- napędów active front ends krótkotrwale zwracających energię do sieci rozdzielczej.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50438:2014-02/Ap1:2014-09E

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 09-08-2025 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 50438:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia
Data publikacji 03-02-2014
Data wycofania 22-02-2019
Liczba stron 67
Grupa cenowa V
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 304, Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
Wprowadza EN 50438:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50438:2010 - wersja polska
ICS 29.160.20
Zastąpiona przez PN-EN 50549-1:2019-02 - wersja angielska, PN-EN 50549-1:2019-02 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN 50438:2014-02/Ap1:2014-09E, PN-EN 50438:2014-02/IS1:2015-06E