PN-EN 50438:2014-02 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50549-1:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania techniczne dotyczące zabezpieczeń i zdolności operacyjnych instalacji mikrogeneracyjnych zaprojektowanych do równoległej pracy z publicznymi sieciami dystrybucyjnymi niskiego napięcia.
Niniejszą Normę Europejską można stosować niezależnie od pierwotnego źródła energii instalacji mikrogeneracyjnych, przy czym pod pojęciem instalacja mikrogeneracyjna rozumie się sprzęt o fazowym prądzie znamionowym nie większym niż 16 A, jednofazowy lub trójfazowy 230/400 V, lub wielofazowy 230 V (znamionowe napięcie międzyprzewodowe).
Ze względów praktycznych niniejsza Norma Europejska odnosi się do operatora systemu dystrybucyjnego, gdy nastawy należy określić i/lub zapewnić, nawet wtedy, gdy - zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa - nastawy te są określane i/lub świadczone przez innego uczestnika.
UWAGA 1 Dotyczy to europejskich kodeksów sieciowych i ich krajowych implementacji, jak również dalszych przepisów krajowych.
UWAGA 2 Dalsze wymagania krajowe, szczególnie te z zakresu przyłączania do sieci i pracy mikrogeneratora, mogą być stosowane tak długo, jak długo nie są sprzeczne z niniejszą EN.
W niektórych krajach dokument ten może być stosowany w odniesieniu do generatorów o większych prądach znamionowych, używanych głównie w instalacjach domowych i małych instalacjach komercyjnych. Kraje te wymieniono w Załączniku G.
Postanowienia niniejszej Normy Europejskiej nie mają na celu zapewnienia, poprzez jej zapisy, bezpieczeństwa personelu OSD lub związanym z nimi zakontraktowanym stronom.
W zakresie niniejszej normy uwzględniono następujące aspekty:
- wszystkie możliwe do zastosowania technologie mikrogeneracji.
W zakresie niniejszej normy nie uwzględniono następujących aspektów:
- instalacji składających się z wielu jednostek, które łącznie przekraczają 16 A;
- zagadnień ponownego zbilansowania dochodu, opomiarowania lub innych spraw handlowych;
- wymagań dotyczących pierwotnego źródła energii, np. kwestii związanych z generatorami gazowymi;
- pracy wyspowej instalacji generacyjnych, zarówno celowej jak i niezamierzonej, w której nie jest zaangażowana żadna część publicznej sieci dystrybucyjnej;
- napędów wyposażonych w układy aktywnego wyjścia krótkotrwale zwracających energię do sieci dystrybucyjnej.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50438:2014-02/Ap2:2017-02P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50438:2014-02 - wersja polska
Tytuł Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia
Data publikacji 03-02-2015
Data wycofania 22-02-2019
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 304, Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
Wprowadza EN 50438:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50438:2010 - wersja polska
ICS 29.160.20
Zastąpiona przez PN-EN 50549-1:2019-02 - wersja angielska, PN-EN 50549-1:2019-02 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN 50438:2014-02/Ap2:2017-02P, PN-EN 50438:2014-02/IS1:2015-06P