PN-EN 50549-1:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Wymagania dla instalacji wytwórczych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych -- Część 1: Przyłączanie do sieci dystrybucyjnej nN -- Instalacje wytwórcze aż do typu B włącznie

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania techniczne dla funkcji zabezpieczeń i zdolności operacyjnej instalacji wytwórczych, przeznaczonych do pracy równoległej z sieciami dystrybucyjnymi nN.

Ze względów praktycznych w niniejszym dokumencie odsyła się do strony odpowiedzialnej, tam gdzie wymagania powinny być określone zgodnie z ramami prawnymi przez inny podmiot niż OSD, np. OSP, państwo członkowskie, organy regulacyjne zgodnie z ramami prawnymi. O tych wymaganiach wytwórcę informuje zazwyczaj OSD.

UWAGA 1 Obejmuje to europejskie kodeksy sieciowe i ich krajowe wdrożenia, a także dodatkowe przepisy krajowe.

UWAGA 2 Mogą mieć zastosowanie dodatkowe wymagania krajowe, zwłaszcza dotyczące przyłączenia do sieci dystrybucyjnej i pracy instalacji wytwórczej.
Wymagania niniejszej Normy Europejskiej mają zastosowanie, niezależnie od rodzaju źródła energii i niezależnie od obecności obciążeń w sieci wytwórcy, do instalacji wytwórczych, modułów wytwórczych, maszyn elektrycznych i sprzętu elektronicznego, spełniających wszystkie poniższe warunki:
— przekształcenie dowolnego źródła energii w prąd przemienny;
— moc modułów wytwórczych typu B lub mniejsza, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2016/631 przy jednoczesnym rozważaniu krajowego wdrożenia decyzji dotyczącej wartości granicznych mocy między typami A i B oraz typami B i C;
— przyłączenie i praca równoległa z siecią dystrybucyjną nN prądu przemiennego.

UWAGA 3 Instalacje wytwórcze przyłączone do sieci dystrybucyjnej SN wchodzą w zakres EN 50549 2.

UWAGA 4 Uwzględniono systemy magazynowania energii elektrycznej (EESS), spełniające powyższe warunki.
Jeżeli moduły wytwórcze różnego typu (A lub B) są połączone w jednej instalacji, to do różnych modułów obowiązują różne wymagania, w zależności od typu każdego modułu.
PRZYKŁAD: Jeżeli instalacja wytwórcza składa się z wielu modułów wytwórczych (patrz 3.2.1), zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2016/631 może się zdarzyć taka sytuacja, że niektóre moduły wytwórcze są modułami typu A, a niektóre są typu B.
O ile OSD i strona odpowiedzialna nie postanowią inaczej, to instalacje wytwórcze przyłączone do sieci średniego napięcia o maksymalnej mocy pozornej do 150 kVA mogą być zgodne z niniejszą Normą Europejską jako alternatywa dla wymagań EN 50549-2. OSD i strona odpowiedzialna mogą określić inny próg.
W niniejszym dokumencie uznano istnienie szczególnych wymagań technicznych (np. kodeksów sieciowych) OSD lub innej strony odpowiedzialnej w państwie członkowskim i powinny być one przestrzegane.
Z zakresu wyłączono:
• wybór i ocenę miejsca przyłączenia;
• ocenę oddziaływania na system elektroenergetyczny, np. ocenę wpływu na jakość energii, lokalny wzrost napięcia, wpływ na działanie zabezpieczeń linii;
• warunki przyłączenia, zestaw weryfikacji technicznych dokonanych w ramach planowania przyłączenia;
• pracę wyspową instalacji wytwórczych, zarówno celową jak i niezamierzoną, w której nie uczestniczy żadna część sieci dystrybucyjnej;
• prostownik czteropołówkowy odzyskujący energię z napędów z powrotem do sieci dystrybucyjnej przez ograniczony czas trwania, bez wewnętrznego źródła energii pierwotnej;
• zasilanie gwarantowane z czasem trwania pracy równoległej ograniczonym do 100 ms;
UWAGA 5 Praca równoległa, wynikająca z eksploatacji zasilania gwarantowanego, nie jest postrzegana jako część normalnej pracy UPS i dlatego nie została uwzględniona w niniejszym dokumencie.
• wymagania dotyczące bezpieczeństwa obsługi, ponieważ zostały już dostatecznie uwzględnione w istniejących Normach Europejskich.
• przyłączenie jednostki wytwórczej, modułu lub instalacji wytwórczej do sieci prądu stałego.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50549-1:2019-02/AC:2019-05E
View FilePN-EN 50549-1:2019-02/Ap1:2020-08E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN 50549-1:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dla instalacji wytwórczych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych -- Część 1: Przyłączanie do sieci dystrybucyjnej nN -- Instalacje wytwórcze aż do typu B włącznie
Data publikacji 22-02-2019
Liczba stron 73
Grupa cenowa W
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 304, Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
Wprowadza EN 50549-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50438:2014-02 - wersja polska, PN-EN 50438:2014-02/IS1:2015-06 - wersja angielska, PN-EN 50438:2014-02/Ap1:2014-09 - wersja angielska, PN-EN 50438:2014-02 - wersja angielska, PN-EN 50438:2014-02/IS1:2015-06 - wersja polska, PN-EN 50438:2014-02/Ap2:2017-02 - wersja polska
ICS 29.160.20
Elementy dodatkowe PN-EN 50549-1:2019-02/AC:2019-05E, PN-EN 50549-1:2019-02/Ap1:2020-08E