PN-EN 50174-3:2014-02 - wersja polska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i podano stosowne zalecenia dotyczące następujących aspektów okablowania informatycznego:
a) planowania;
b) praktyki instalacyjnej.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do wszystkich rodzajów okablowania informatycznego na zewnątrz budynków, w tym systemów okablowania strukturalnego zaprojektowanych zgodnie z serią EN 50173. Wymagania i zalecenia podane w niniejszej Normie Europejskiej mogą być stosowane do okablowania, które jest zdefiniowane jako część budynku.
Wymagania i zalecenia podane w Rozdziałach 4, 5 i 6 niniejszej Normy Europejskiej podlegają wszystkim wymaganiom i zaleceniom z Rozdziału 7, które są specyficzne dla miejsca.
W zakresie normy nie uwzględniono planowania systemów tras kablowych, przestrzeni i konstrukcji w okablowaniu sieci rdzeniowej i dostępowej, jak opisano na Rysunku 2, które są w posiadaniu dostawców dostępu, z wyjątkiem wymagań i zaleceń, które zapewniają podstawowe bezpieczeństwo, funkcje i cele środowiskowe charakterystyk mechanicznych, wnikania i klimatycznych (czyli z pominięciem wymiarów tras kablowych, rozkładu przestrzeni i podobnych ograniczeń opartych na specyficznych sposobach transmisji).
Praktyki instalacyjne mające zastosowanie do wszystkich metod instalacji okablowania są uwzględniane przez określenie koniecznych wymagań co do planowania i zaleceń związanych z każdym rodzajem okablowania, z wyjątkiem okablowania informatycznego zainstalowanego:
– wokół lub wewnątrz napowietrznych przewodów zasilających lub uziemiających;
– na infrastrukturze przenoszącej zasilanie przekraczające 25 kV AC/DC.
W niniejszej Normie Europejskiej:
1) uszczegółowiono rozważania dotyczące zadowalającej instalacji i eksploatacji okablowania informatycznego;
2) wykluczono specyficzne wymagania mające zastosowanie do innych systemów okablowania (np. okablowania zasilającego); jednak wzięto pod uwagę skutki innych systemów okablowania mogących wpływać na instalacje okablowania informatycznego (i na odwrót) oraz podano ogólne wskazówki;
3) wykluczono aspekty instalacji związanej z transmisją sygnałów w wolnej przestrzeni między nadajnikami, odbiornikami lub związanymi z nimi systemami antenowymi (np. systemy bezprzewodowe, radiowe, mikrofalowe lub satelitarne).
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie w pewnych środowiskach niebezpiecznych. Nie wyklucza to dodatkowych wymagań, które mają zastosowanie w szczególnych okolicznościach określonych dla np. zasilania elektrycznego i zelektryfikowanych linii kolejowych.
Wymagania w niniejszej Normie Europejskiej nie obejmują żadnych dodatkowych wymagań dla kabli informatycznych zainstalowanych w niebezpiecznych lub wymagających warunkach np. zaopatrzenie w energię elektryczną i lokalizacje elektrycznych linii kolejowych (patrz Rozdział 7).

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50174-3:2014-02 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków
Data publikacji 14-07-2017
Liczba stron 102
Grupa cenowa XA
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50174-3:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50174-3:2005 - wersja polska
ICS 35.110