PN-EN 50104:2020-07 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Urządzenia elektryczne do wykrywania i pomiaru tlenu -- Wymagania użytkowe oraz metody badań

Zakres

W niniejszym dokumencie określono ogólne wymagania dotyczące projektowania, badania i działania oraz opisano metody badań mające zastosowanie do stacjonarnych, transportowalnych i przenośnych urządzeń do pomiaru stężenia tlenu w mieszaninach gazów o wskazaniach do 25% (v /v). Urządzenia lub ich części mogą być przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (patrz 4.1) oraz w zakładach górniczych zagrożonych wybuchem gazu kopalnianego (metanu).
Niniejszy dokument dotyczy urządzeń przeznaczonych do monitorowania niedoboru i wzbogacenia tlenu .
PRZYKŁAD Monitorowanie niedoboru i/lub wzbogacenia tlenu obejmuje:
- ochrona zdrowia i bezpieczeństwa ludzi w atmosferach z potencjalnym niedoborem tlenu;
- ochrona przeciwpożarowa poprzez monitorowanie obszarów o zmniejszonym stężeniu tlenu;
- ochrona przeciwpożarowa poprzez monitorowanie stężeń tlenu przekraczających normalne powietrze otoczenia.
Niniejszy dokument dotyczy również urządzeń z funkcją pomiaru tlenu do ochrony przeciwwybuchowej w przypadku monitorowania inertyzacji.
UWAGA 1 Inertyzacja to technika ochrony przeciwwybuchowej, w której atmosfera potencjalnie wybuchowa jest przedmuchiwana gazem obojętnym.
UWAGA 2 Powszechnie stosowanymi czujnikami tlenu w urządzeniach komercyjnych do zastosowań przemysłowych są:
- czujniki elektrochemiczne (elektrolity wodne i stałe);
- czujniki paramagnetyczne;
- czujniki dwutlenku cyrkonu;
- przestrajalne diodowe laserowe czujniki spektroskopii absorpcyjnej (TDLAS).
Niniejszy dokument ma zastosowanie do urządzeń przeznaczonych do niezawodnego pomiaru stężenia tlenu, w celu zapewnienia wskazania, alarmu lub innej funkcji wyjściowej, której celem jest ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu, a w niektórych przypadkach inicjowanie automatycznego lub ręcznego działania(ń) zabezpieczającego(ych), ilekroć poziom przekroczy lub spadnie poniżej nastawy alarmu.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do urządzeń, w tym zintegrowanych systemów pobierania próbek z aparatury zasysającej, przeznaczonych do zastosowań komercyjnych, przemysłowych i niemieszkalnych.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do zewnętrznych systemów pobierania próbek, lub aparatury laboratoryjnej lub naukowej, sprzętu medycznego lub aparatury wykorzystywanej wyłącznie w celu monitorowania i/lub kontroli procesu. W przypadku urządzeń stosowanych do wykrywania obecności wielu gazów, niniejszy dokument dotyczy wyłącznie pomiaru tlenu.
Dokument ten ma również zastosowanie do urządzeń wykorzystujących zasady optyczne (np. TDLAS), w których optyczny nadajnik i odbiornik lub optyczny nadajnik-odbiornik (tj. połączony nadajnik i odbiornik) i odpowiedni reflektor nie są umieszczone we wspólnej obudowie. Jednak w takim przypadku konieczne będzie zmodyfikowanie warunków badania opisanych w Rozdziale 5.3 i wprowadzenie dodatkowych badań do Rozdziału 5.4 tego dokumentu. Takie dodatkowe badania będą obejmować wyrównanie, uszkodzenie blokujące wiązkę , działanie dalekiego zasięgu. Wytyczne dotyczące odpowiedniej modyfikacji warunków badania i dodatkowych badań można znaleźć w EN 60079-29-4. Oczekuje się, że modyfikacje warunków badania oraz zmodyfikowane i dodatkowe badania zostaną uzgodnione między producentem a laboratorium badawczym oraz określone i opisane w sprawozdaniu z badań.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50104:2020-07 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia elektryczne do wykrywania i pomiaru tlenu -- Wymagania użytkowe oraz metody badań
Data publikacji 13-07-2020
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 50104:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50104:2011 - wersja angielska
ICS 13.320