PN-EN 14460:2018-02 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Urządzenia odporne na wybuch

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dla urządzeń odpornych na wybuch, które będą w stanie wytrzymać wewnętrzny wybuch bez rozerwania i nie spowodują powstania niebezpiecznych skutków dla otoczenia. Ma ona zastosowanie do urządzeń (zbiorników i systemów), w których wybuch jest uznawany za wyjątkowy przypadek obciążeń.
Istnieją dwa rodzaje urządzeń odpornych na wybuch: urządzenia odporne na ciśnienie wybuchu i urządzenia odporne na uderzenie ciśnienia wybuchu (patrz Rysunek 1).
Urządzenie odporne na ciśnienie wybuchu jest zaprojektowane tak, aby wytrzymało ciśnienie wybuchu bez trwałego odkształcenia i nie spowodowało powstania niebezpiecznych skutków dla otoczenia. Ponieważ metody projektowania i obliczeń dla urządzeń odpornych na ciśnienie wybuchu są podobne do tych opisanych w EN 13445-1 do -6 „Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe", nie są one powtarzane w tej normie.
W przypadku urządzeń odpornych na uderzenie ciśnienia wybuchu dopuszczalne jest trwałe odkształcenie, pod warunkiem że urządzenie nie będzie powodować niebezpiecznych skutków dla otoczenia. Konstrukcja ta została opracowana szczególnie dla celów ochrony przed wybuchem. Niniejsza norma koncentruje się na wymaganiach stawianych urządzeniom odpornym na uderzenie ciśnienia wybuchu.
Niniejszą normę stosuje się dla atmosfer o ciśnieniach bezwzględnych w zakresie od 800 mbar do 1 100 mbar i temperaturze w zakresie od -20 °C do +60 °C. Niniejsza norma może być pomocna także w projektowaniu, konstruowaniu, badaniu i znakowaniu urządzeń przeznaczonych do użytku w atmosferach niemieszczących się w zakresie podanym powyżej, o ile tego zagadnienia nie obejmują normy szczegółowe.
Niniejsza norma ma zastosowanie do urządzeń i kombinacji urządzeń, w których mogą wystąpić deflagracje, i nie ma zastosowania do urządzeń i kombinacji urządzeń, w których mogą wystąpić detonacje. W tym przypadku wymagane są inne kryteria projektowania odporności na wybuch, które nie są uwzględnione w niniejszej normie.
Nie dotyczy ona urządzeń zaprojektowanych według rodzaju zabezpieczenia: osłony ognioszczelne „d” (EN 13463-3 lub EN 60079-1).
Niniejsza norma nie dotyczy lokalizacji poza stałym lądem.
Niniejsza norma dotyczy tylko tych urządzeń, w których odporność na wybuch zapewniają materiały metalowe. Niniejsza norma nie obejmuje, związanego z wybuchem, ryzyka pożaru materiałów przetwarzanych ani materiałów zastosowanych w konstrukcji.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14460:2018-02 - wersja polska
Tytuł Urządzenia odporne na wybuch
Data publikacji 19-08-2019
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
Wprowadza EN 14460:2018 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 14460:2008 - wersja polska
ICS 13.230