PN-EN 1846-2+A1:2013-07 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Samochody pożarnicze -- Część 2: Wymagania ogólne -- Bezpieczeństwo i parametry użytkowe

Zakres

1.1 W niniejszej Normie Europejskiej określono ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i (minimalne) wspólne wymagania w zakresie parametrów użytkowych samochodów pożarniczych określonych w EN 1846-1.
UWAGA 1 Kategorie i klasy samochodów podano w EN 1846-1.
W trakcie przygotowywania niniejszej Normy Europejskiej założono, że gotowe, samojezdne standardowe podwozie samochodowe (lub podwozie zaprojektowane zgodnie z tymi samymi zasadami), które jest podstawą dla samochodów pożarniczych, zapewnia akceptowany poziom bezpieczeństwa dla podstawowych funkcji transportowych w granicach określonych przez producenta. Dlatego też w niniejszej Normie Europejskiej nie określono wymagań dla takiego podwozia.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy wszelkich znaczących zagrożeń, niebezpiecznych sytuacji oraz zdarzeń związanych z samochodami pożarniczymi, gdy są użytkowane zgodnie z ich funkcją oraz we właściwych warunkach przewidzianych przez producenta (patrz Rozdział 4).
Uzupełniające szczególne wymagania dla urządzeń podnoszących są przedmiotem następujących Norm Europejskich:
– EN 1777: Hydraulic platforms (HPs) for fire fighting and rescue services,
– EN 14043: Turntable ladders with combined movements,
– EN 14044: Turntable ladders with sequential movements.
Te szczegółowe wymagania mogą uzupełniać lub modyfikować wymagania niniejszego dokumentu i mają pierwszeństwo przed odpowiednimi wymaganiami niniejszego dokumentu.
UWAGA 2 Dodatkowe wymagania, które nie znajdują się w niniejszym dokumencie, mogą mieć zastosowanie w związku z wykorzystywaniem samochodów na drogach publicznych.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy samochodów pożarniczych użytkowanych w zakresie temperatury
od –15 °C do +35 °C.
UWAGA 3 W przypadku eksploatacji w temperaturze poza podanym zakresem konieczne mogą być dodatkowe środki uzgodnione między producentem a użytkownikiem. Takie wymagania wykraczają poza zakres niniejszej Normy Europejskiej.
1.2 Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy samochodów i wyposażenia samochodów takich jak:
– samochodów do przewozu personelu;
– samochodów o maksymalnej masie rzeczywistej nie przekraczającej 3 t;
– statków;
– samolotów;
– pociągów;
– ambulansów (patrz EN 1789);
– zabezpieczeń dla zdejmowanego wyposażenia napędzanego przez PDOM;
– samochodów lotniskowych wykonanych zgodnie z wymaganiami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO).
1.3 Niniejsza Norma Europejska dotyczy wymagań technicznych mających na celu minimalizację zagrożeń wymienionych w Rozdziale 4, które mogą wystąpić podczas uruchamiania, obsługi i rutynowych kontroli samochodów pożarniczych przeprowadzanych zgodnie ze specyfikacją określoną przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela.
Nie dotyczy to zagrożeń spowodowanych:
– sprzętem, który nie jest zamontowany na stałe, tj. sprzętem przenośnym przewożonym w samochodzie;
– użytkowaniem w atmosferze zagrożonej wybuchem;
– wprowadzeniem samochodu do eksploatacji i wycofaniem z eksploatacji;
– kompatybilnością elektromagnetyczną.
Dodatkowe środki nie uwzględnione w niniejszej Normie Europejskiej mogą być konieczne do użytkowania w warunkach specjalnych (np. pożar w środowisku naturalnym, powodzie itp.).
1.4 Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy maszyn wyprodukowanych przed datą jej publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1846-2+A1:2013-07 - wersja polska
Tytuł Samochody pożarnicze -- Część 2: Wymagania ogólne -- Bezpieczeństwo i parametry użytkowe
Data publikacji 13-12-2016
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 1846-2:2009+A1:2013 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 1846-2:2012 - wersja polska
ICS 13.220.10