PN-EN 14043:2014-05 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Samochody pożarnicze specjalne -- Drabiny obrotowe z ruchami kombinowanymi -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, cech użytkowych oraz metody badań

Zakres

1.1 W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania bezpieczeństwa i dotyczące cech użytkowych oraz metody badań stosowane do drabin obrotowych z ruchami kombinowanymi klas 18, 24, 30 i >30 do 56, zgodnie z definicją wg 3.13, które są obsługiwane przez strażaków oraz przeznaczone do ratowania ludzi
i zwalczania pożaru.
UWAGA Niniejsza norma europejska jest przeznaczona do stosowania w połączeniu z EN 1846–1, EN 1846–2 oraz EN 1846–3.
Pojazdy z drabiną składają się z podwozia, zabudowy i wysięgnika mechanicznego w formie drabiny z ko-szem lub bez kosza.
Pojazdy z drabiną mieszczące się w zakresie niniejszej Normy Europejskiej mają podwozia
z własnym napędem, którego silnik zapewnia wymaganą do użytkowania drabiny energię i pozwala na wyko-nywanie wszystkich ruchów jednocześnie, bez ograniczenia kątowego dla ruchu obrotowego.
1.2 Niniejsza Norma Europejska dotyczy wymagań technicznych w zakresie bezpieczeństwa w celu minimali-zacji zagrożeń wymienionych w Rozdziale 4, które mogą wystąpić podczas włączania drabiny
do użytkowania, jej pracy, jak również podczas rutynowych kontroli i konserwacji drabin obrotowych, jeżeli są one wykonywane zgodnie ze specyfikacjami producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
1.3 Niniejsza Norma Europejska dotyczy pojazdów z drabiną stosowanych w zakresie temperatur otoczenia od – 15 °C do + 35 °C, przy prędkości wiatru oddziałującego na wysięgnik < 12,5 m/s.
Do stosowania w warunkach spoza podanego zakresu niezbędne może być przedsięwzięcie dodatkowych środków. Konstrukcje specjalne do stosowania w szczególnych warunkach klimatycznych uzgadniane są mię-dzy producentem i klientem. Jakiekolwiek dodatkowe wymagania znajdują się poza zakresem niniejszej nor-my.
1.4 Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy zagrożeń właściwych dla standardowych podwozi samochodo-wych, a także zagrożeń w następstwie zastosowań jako pojazdu drogowego.
1.5 Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy pojazdów z drabiną obrotową z ruchami kombinowanymi, wy-produkowanych przed datą opublikowania niniejszej Normy Europejskiej przez CEN.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14043:2014-05 - wersja polska
Tytuł Samochody pożarnicze specjalne -- Drabiny obrotowe z ruchami kombinowanymi -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, cech użytkowych oraz metody badań
Data publikacji 19-12-2016
Liczba stron 84
Grupa cenowa X
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 14043:2014 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 14043+A1:2010 - wersja polska
ICS 13.220.10