PN-EN 16361+A1:2016-08 - wersja angielska

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN
Drzwi z napędem -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Drzwi, inne niż rozwierane, przeznaczone do zainstalowania z napędem

Zakres

W niniejszej normie podano wymagania oraz metody badań/oceny/obliczeń dotyczące drzwi zewnętrznych i wewnętrznych uruchamianych napędem, innych niż drzwi rozwierane, przeznaczonych do zainstalowania z napędem.
Drzwi o takiej konstrukcji mogą być uruchamiane elektromechanicznie, elektrohydraulicznie lub pneumatycznie.
Norma obejmuje następujące typy drzwi z napędem: przesuwne, obrotowe, zrównoważone i składane, ze skrzydłem/skrzydłami poruszającym/-i się poziomo.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do drzwi z napędem ze skrzydłami płytowymi lub płycinowymi wraz z:
— wbudowanymi nadświetlami, jeśli występują;
UWAGA 1 Nadświetle jest płytą nad drzwiami, będącą częścią zespołu drzwiowego.
— płytami bocznymi ujętymi w jedną ościeżnicę, przeznaczonymi do zamontowania w obrębie jednego otworu, jeśli występują.
Niniejszą Normą Europejską objęto drzwi do poniższych zastosowań:
— drzwi do użytku zewnętrznego na drogach ewakuacyjnych i w innych deklarowanych zastosowaniach specjalnych i/lub zastosowaniach podlegających innym specjalnym wymaganiom, dotyczącym w szczególności hałasu, energii, szczelności i bezpieczeństwa użytkowania w obiektach budowlanych;
— drzwi do użytku wewnętrznego na drogach ewakuacyjnych, w komunikacji i w innych deklarowanych zastosowaniach specjalnych i/lub zastosowaniach podlegających innym specjalnym wymaganiom, dotyczącym w szczególności hałasu, energii, szczelności i bezpieczeństwa użytkowania w obiektach budowlanych.
Wyroby objęte niniejszą Normą Europejską nie są oceniane pod kątem zastosowań w konstrukcji budynku.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje działania w środowiskach, w których zakłócenia elektromagnetyczne wykraczają poza zakres określony w EN 61000-6-2.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do:
— drzwi zewnętrznych wg EN 14351-1;
— drzwi wewnętrznych wg prEN 14351-2;
— drzwi przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych wg prEN 16034;
— drzwi w windach;
— drzwi w pojazdach;
— drzwi stosowanych w procesach przemysłowych;
— drzwi w ścianach działowych/przegrodach;
— drzwi znajdujących się poza zasięgiem ludzi (takich, jak do żurawi, suwnic);
— kołowrotów;
— drzwi do pomostów/platform.
W niniejszej Normie Europejskiej nie uwzględniono specjalnych funkcji drzwi (np. zabezpieczenia, aspektów pożarowych w bankach, portach lotniczych i in.)
W niniejszej Normie Europejskiej nie uwzględniono żadnych specjalnych wymagań dotyczących hałasu emitowanego przez drzwi uruchamiane napędem, inne niż drzwi rozwierane, przeznaczone do zainstalowania z napędem, bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i dymoszczelności, ponieważ ich emisji hałasu nie uważa się za znaczące zagrożenie.
UWAGA 2 Emisja hałasu drzwi uruchamianych napędem, innych niż drzwi rozwierane, przeznaczonych do zainstalowania z napędem, bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i dymoszczelności, nie stanowi znaczącego zagrożenia dla użytkowników tych wyrobów, a jedynie aspekt komfortu.

* wymagane pola

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16361+A1:2016-08 - wersja angielska
Tytuł Drzwi z napędem -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Drzwi, inne niż rozwierane, przeznaczone do zainstalowania z napędem
Data publikacji 23-08-2016
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 16361:2013+A1:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 16361:2013-12 - wersja angielska
ICS 91.060.50