PN-EN 14141:2013-11 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Armatura stosowana w rurociągach do przesyłu gazu ziemnego -- Wymagania eksploatacyjne i badania

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy armatury (kurki czopowe, kurki kulowe, zasuwy i zawory zwrotne) stosowanej w lądowych rurociągach do przesyłania gazu ziemnego według EN 1594, ale ze zróżnicowaniem zakresu temperatury zgodnie z następującymi trzema klasami według EN 682:
1) od - 10 °C do 60 °C;
2) od - 20 °C do 60 °C;
3) zakres ustalony przez zamawiającego.
Niniejsza Norma Europejska obejmuje każdą armaturę będącą elementem rurociągu.
W niniejszej Normie Europejskiej określono armaturę do rurociągów o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) powyżej 16 bar.
Armatura sterująca i zawory bezpieczeństwa nie są objęte zakresem niniejszej Normy Europejskiej.
W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i odpowiednie badania sprawdzające wykonywane podczas produkcji oraz dla celów certyfikacji, dla wykazania, że armatura spełnia wymagania. Podsumowanie badań wyrobu i badań typu podano w Załączniku G.
Niniejsza Norma Europejska odnosi się do EN 13942. Wszystkie wymagania EN 13942 powinny być spełnione, o ile nie ustalono inaczej. W akapitach oznakowanych kropką podano wymagania identyczne z EN 13942.
Konieczność zastosowania dodatkowych krajowych wymagań i badań, jeszcze nie zharmonizowanych, zgodnych z uregulowaniami prawnymi poszczególnych krajów, powinna być rozważona przy zamawianiu.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14141:2013-11 - wersja angielska
Tytuł Armatura stosowana w rurociągach do przesyłu gazu ziemnego -- Wymagania eksploatacyjne i badania
Data publikacji 14-11-2013
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 14141:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14141:2005 - wersja angielska, PN-EN 14141:2005 - wersja niemiecka
ICS 23.060.01, 75.200