PN-EN 1363-1:2020-07 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Badania odporności ogniowej -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono ogólne zasady określania odporności ogniowej różnych elementów konstrukcji budowlanej poddanych standardowym warunkom oddziaływania ogniowego. W EN 1363-2 opisano procedury alternatywne i dodatkowe dotyczące wymagań szczególnych.
Jako zasadę w odniesieniu do wszystkich Norm Europejskich dotyczących badań odporności ogniowej przyjęto, że te aspekty i procedury badań, które są wspólne dla wszystkich szczególnych metod badań, np. krzywa temperatura/czas, określone są w niniejszej metodzie badania. Jeżeli zasada ogólna jest wspólna dla wielu szczególnych metod badań, ale różne są szczegóły związane z elementem poddawanym badaniu (np. pomiar temperatury powierzchni nienagrzewanej), zasadę podano w niniejszym dokumencie, szczegóły zaś w opisie szczególnej metody badania. Jeżeli pewne aspekty badań są właściwe wyłącznie w odniesieniu do szczególnej metody badania (np. przy badaniu dymoszczelności przeciwpożarowych klap odcinających), niniejszy dokument nie zawiera żadnych szczegółów.
Uzyskane wyniki badań można bezpośrednio zastosować do innych podobnych elementów lub odmian elementu zbadanego. Zakres, w jakim jest to dopuszczalne, zależy od bezpośredniego zakresu zastosowania wyniku badania. Ten zaś jest ograniczony postanowieniami reguł, które limitują zmiany elementu próbnego nie wymagające dalszej oceny. Reguły określania zakresu dopuszczalnych zmian podano w opisach poszczególnych metod badań.
Zmiany wykraczające poza te dopuszczone przez bezpośredni zakres zastosowania są przedmiotem rozszerzonego zastosowania wyników badań. Wynika ono z wnikliwego przeglądu projektu i oceny właściwości danego wyrobu w badaniu(-ach) wykonanego przez właściwe władze. Opis dalszych rozważań na temat bezpośredniego i rozszerzonego zastosowania znajduje się w Załączniku A.
Czas, w którym zarówno element badany, jak i zmodyfikowany przez bezpośredni lub rozszerzony zakres zastosowania spełnia określone kryteria, umożliwia późniejszą klasyfikację.
Jeżeli nie określono inaczej, wszystkie wartości podane w niniejszej normie są wartościami nominalnymi.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1363-1:2020-07 - wersja angielska
Tytuł Badania odporności ogniowej -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 29-07-2020
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 1363-1:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1363-1:2012 - wersja angielska, PN-EN 1363-1:2012 - wersja polska, PN-EN 1363-1:2012/Ap1:2015-12 - wersja polska
ICS 13.220.50