PN-EN 13381-6:2012 - wersja polska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 6: Zabezpieczenia słupów stalowych o przekroju zamkniętym wypełnionych betonem

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę badania wpływu systemów zabezpieczenia ogniochronnego na odporność ogniową konstrukcyjnych elementów stalowych o przekroju zamkniętym wypełnionych betonem. Beton może być lekki, zwykły lub ciężki, wszystkich klas wytrzymałości podanych w EN 1994-1-2. Zastosowanie suchego piasku jest dopuszczalne, jako alternatywne tradycyjne podejście w stosunku do podejścia z zastosowaniem mokrego betonu. Specyfikację suchego piasku podano w 5.6.3.
Metoda ma zastosowanie do wszystkich systemów zabezpieczenia ogniochronnego, stosowanych do zabezpieczenia słupów o przekroju zamkniętym, wypełnionych betonem, w tym natrysków, powłok pęczniejących, okładzin oraz materiałów wielowarstwowych lub wieloskładnikowych.
Jeśli nie ma dostępnych danych o przekrojach zamkniętych stalowych, uzyskanych z prEN 13381-4 (nowelizacja ENV 13381-4:2002) lub prEN 13381-8 (nowelizacja EN 13381-8:2010), niniejszej Normy Europejskiej nie można stosować. Dla biernych systemów ogniochronnych, dane te można ustalić z wzoru według Załącznika A do prEN 13381-4 (nowelizacja ENV 13381-4:2002).
Badania według niniejszej Normy Europejskiej nie są wymagane, jeśli grubości zabezpieczenia ogniochronnego dla przekrojów zamkniętych wyznaczone na podstawie prEN 13381-4 (nowelizacja ENV 13381-4:2002) lub na podstawie prEN 13381-8 (nowelizacja 13381-8:2010) mają być stosowane do przekrojów zamkniętych wypełnionych betonem.
Sposób oceny opracowano tak, by obejmował zakres grubości nałożonego materiału ogniochronnego, zakres profili stalowych ze względu na ich średnicę i grubość ścianki, zakres temperatur projektowych oraz zakres poprawnych czasów klasyfikacyjnych odporności ogniowej.
Metoda badań ma zastosowanie do systemów zabezpieczenia ogniochronnego, które są bezpośrednio mocowane do słupa konstrukcyjnego lub które uwzględniają pustkę powietrzną pomiędzy słupem konstrukcyjnym a systemem zabezpieczenia.
W niniejszej Normie Europejskiej określono badania ogniowe, które należy przeprowadzić w celu określenia zdolności systemu zabezpieczenia ogniochronnego do zapewnienia zabezpieczenia ogniochronnego słupów zespolonych. Badania te dostarczają dane o średniej temperaturze stali słupów zespolonych nagrzewanych według krzywej czas/temperatura zgodnie z określonymi tutaj procedurami. W niniejszej Normie Europejskiej opisano również procedurę oceny, która podaje zalecenia w jaki sposób analizować dane badawcze i podaje wskazówki odnośnie procedury, według której przeprowadza się interpolację.
W szczególnych okolicznościach, określonych w krajowych przepisach budowlanych, może zaistnieć potrzeba poddania aktywnego materiału ogniochronnego nagrzewaniu w warunkach tlącego się pożaru. Badanie w takich warunkach i szczególne okoliczności stosowania opisano w prEN 13381-8 (nowelizacja EN 13381-8:2010).Takie warunki nagrzewania, stosowane przy aktywnych materiałach ogniochronnych, wykorzystuje się tylko w szczególnych okolicznościach (podanych w krajowych przepisach budowlanych członka Unii Europejskiej) i nie zamierza się wprowadzać obowiązku jego stosowania dla wszystkich materiałów ogniochronnych stosowanych w przypadku słupów stalowych o przekroju zamkniętym wypełnionych betonem.
W niniejszej Normie Europejskiej pomija się wpływ betonu na parametry konstrukcyjne słupa o przekroju zamkniętym i dlatego uwzględnia się jedynie właściwości termiczne. Uzasadnienie takiego podejścia podano w Załączniku B.
Metodyka badania ogniowego przewiduje zebranie I prezentację danych, które można bezpośrednio zastosować do obliczenia odporności ogniowej zespolonych stalowo-betonowych elementów, zgodnie z procedurami podanymi w EN 1994-1-2

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13381-6:2012/Ap2:2014-12P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13381-6:2012 - wersja polska
Tytuł Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 6: Zabezpieczenia słupów stalowych o przekroju zamkniętym wypełnionych betonem
Data publikacji 14-02-2014
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 13381-6:2012 [IDT]
Zastępuje PN-ENV 13381-6:2004 - wersja polska
ICS 13.220.50
Elementy dodatkowe PN-EN 13381-6:2012/Ap2:2014-12P