PN-EN 13381-2:2014-12 - wersja polska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 2: Pionowe membrany zabezpieczające

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę badania, mającą na celu ustalenie zdolności pionowych membran zabezpieczających stosowanych jako bariery ognioodporne, do wpływania na odporność ogniową (nośność ogniową R) nośnych pionowych elementów konstrukcyjnych budynku wytwarzanych ze stali, betonu, elementów zespolonych stalowo/betonowych lub drewnianych. Opisana metoda ma zastosowanie do dowolnego typu pionowej membrany zabezpieczającej, która może być stowarzyszona z oddzielną membraną usztywniającą.
Pionowa membrana zabezpieczająca może być oddzielona od elementu konstrukcyjnego budynku lub związana z elementem konstrukcyjnym budynku i wówczas jest samonośna. Niniejsza metoda badania ma zastosowanie do pionowych membran zabezpieczających, gdy pomiędzy pionową membraną zabezpieczającą a konstrukcyjnym elementem budynku występuje szczelina i pustka w przeciwnym razie zaleca się stosowanie alternatywnych metod badań wg prEN 13381-3, EN 13381-4, EN 13381-6 lub prEN 13381-7, odpowiednio.
Niniejsza metoda badania i oceny nie ma zastosowania do:
a) wszystkich sytuacji, w których pustka ma być wykorzystana jako szyb instalacyjny lub wentylacyjny;
b) wszystkich sytuacji, w których pionowa membrana zabezpieczająca działa jak membrana usztywniająca.
W niniejszej Normie Europejskiej uwzględniono badanie ogniowe, określające jakie badania należy przeprowadzić, zgodnie z którym pionowa membrana zabezpieczająca, łącznie z zabezpieczanym elementem konstrukcyjnym, jest poddawana oddziaływaniu określonego pożaru. Oddziaływanie ogniowe według krzywej temperatura/czas, podanej w EN 1363-1, jest stosowane do tej strony membrany, która w rzeczywistości byłaby poddana oddziaływaniu ognia.
Metoda badania przewiduje, poprzez określone opcjonalne procedury dodatkowe, zebranie danych, które mogą zostać wykorzystane jako bezpośrednie dane wejściowe do obliczeń odporności ogniowej według procesów opisanych w EN 1992-1-2, EN 1993-1-2, EN 1994-1-2 i EN 1995-1-2.
W niniejszej Normie Europejskiej uwzględniono również ocenę, zapewniającą uzyskanie informacji odnoszących się do analizy danych z badań oraz podano wytyczne dotyczące interpretacji wyników badania ogniowego w kategoriach kryteriów nośności ogniowej zabezpieczonego pionowego elementu konstrukcyjnego.
Wyniki badania ogniowego i ocena można stosować, pod pewnymi określonymi warunkami, do pionowych elementów konstrukcyjnych budynku, którymi mogą być belki, słupy lub kombinacja obu i/lub, które mogą tworzyć część elementu oddzielającego lub ściany działowej.
Określono granice zakresu zastosowania wyników oceny wynikające z badania ogniowego, wraz z dopuszczalnym bezpośrednim zastosowaniem wyników w odniesieniu do różnych konstrukcji, membran i wyposażenia.
W szczególnych sytuacjach, tam gdzie zostało to określone w krajowych przepisach budowlanych, może być wymagane poddanie materiału zabezpieczającego oddziaływaniu krzywej tlenia. Badanie to i szczególne sytuacje, w których będzie ono stosowane szczegółowo opisano w Załączniku B.
Zaleca się przeprowadzanie badań bez dodatkowych materiałów palnych w pustce.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13381-2:2014-12 - wersja polska
Tytuł Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 2: Pionowe membrany zabezpieczające
Data publikacji 21-01-2016
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 13381-2:2014 [IDT]
Zastępuje PN-ENV 13381-2:2004 - wersja polska
ICS 13.220.50