PN-EN 12916:2019-06 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12916+A1:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Przetwory naftowe -- Oznaczanie grup węglowodorów aromatycznych w średnich destylatach -- Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem współczynnika załamania światła

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania zawartości, jednopierścieniowych, dwupierścieniowych oraz trój- i więcej pierścieniowych węglowodorów aromatycznych w olejach napędowych, parafinowych olejach napędowych i destylatach naftowych.

W niniejszym dokumencie zdefiniowano dwie procedury: A i B.

Procedurę A stosuje się do olejów napędowych, które mogą zawierać do 30 % (V/V) estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) (jak w [1], [2] lub [3]), i destylatów naftowych o temperaturze wrzenia z zakresu od 150 °C do 400 °C (jak w [4]).

Procedurę B stosuje się do parafinowych olejów napędowych zawierających do 7 % (V/V) FAME. W celu oznaczenia niskich poziomów zawartości składników aromatycznych w tych paliwach procedura ta nie obejmuje rozcieńczania próbki.

Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oblicza się jako sumę węglowodorów aromatycznych dwu- oraz trój- i więcej pierścieniowych, a całkowitą zawartość związków aromatycznych oblicza się jako sumę zawartości poszczególnych grup węglowodorów aromatycznych.

Związki zawierające siarkę, azot i tlen mogą przeszkadzać w oznaczaniu; alkeny z jednym wiązaniem podwójnym nie przeszkadzają, lecz jeśli występują sprzężone alkadieny i polieny, mogą one zakłócać wyniki oznaczania.

UWAGA 1 Dla celów niniejszej Normy Europejskiej symbole „% (m/m)” oraz „% (V/V)” są używane do przedstawiania, odpowiednio, ułamka masowego i ułamka objętościowego substancji.

UWAGA 2 W niniejszej normie określono w sposób klasyczny grupy węglowodorów aromatycznych na podstawie ich charakterystyki elucyjnej uzyskiwanej z wykorzystaniem odpowiedniej kolumny chromatograficznej w odniesieniu do modelowych związków aromatycznych. Oznaczania ilościowe wykonuje się na podstawie wzorcowania zewnętrznego z zastosowaniem pojedynczych związków aromatycznych dla każdej z grup, które mogą odpowiadać, lub mogą nie odpowiadać, związkom aromatycznym występującym w próbce. Alternatywne techniki i metody badań mogą klasyfikować i oznaczać ilościowo poszczególne węglowodory aromatyczne w inny sposób.

UWAGA 3 Wymywanie wsteczne stanowi część wewnątrzlaboratoryjnej konserwacji.

OSTRZEŻENIE – Stosowanie niniejszej normy może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszej normie nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej normy jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12916:2019-06 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe -- Oznaczanie grup węglowodorów aromatycznych w średnich destylatach -- Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem współczynnika załamania światła
Data publikacji 14-10-2020
Data wycofania 20-01-2023
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 12916:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12916:2016-03 - wersja polska, PN-EN 12916:2016-03 - wersja angielska
ICS 75.080
Zastąpiona przez PN-EN 12916+A1:2023-01 - wersja angielska