PN-EN 1127-2:2014-08 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Część 2: Pojęcia podstawowe i metodologia dla górnictwa

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa metody zapobiegania i ochrony przed wybuchami w zakładach górniczych, wskazując podstawowe zasady i metodologię projektowania i budowy urządzeń, systemów ochronnych oraz podzespołów. Niniejsza Norma Europejska dotyczy urządzeń grupy I, systemów ochronnych i podzespołów przeznaczonych do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych oraz instalacji powierzchniowych zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu palnego. UWAGA Szczegółowe informacje dotyczące konkretnych urządzeń, systemów ochronnych i podzespołów są zawarte w dotyczących ich odpowiednich normach. Związane z bezpieczeństwem dane, dotyczące materiałów palnych i atmosfer wybuchowych, są wymagane przy projektowaniu i budowie środków ochrony przed wybuchami. Niniejsza Norma Europejska określa metody identyfikacji i oceny sytuacji niebezpiecznych które mogą doprowadzać do wybuchów i opisuje odpowiednie dla wymaganego zabezpieczenia zasady projektowania i budowy środków ochrony. Powyższe osiągane jest poprzez ocenę i redukcję ryzyka. Zabezpieczenie urządzeń, systemów ochronnych i podzespołów może być realizowane przez eliminowanie zagrożeń i/lub redukcję ryzyka np. przez:
a) odpowiednie projektowanie (bez stosowania ochrony);
b) stosowanie ochrony;
c) informacje dotyczące użytkowania;
d) inne środki zapobiegawcze;
Środki związane z a) (zapobieganiem) i b) (ochroną) przed wybuchami zostały opisane w Rozdziale 6 niniejszej normy, środki przeciwwybuchowe związane z c) zostały rozpatrzone w Rozdziale 7 niniejszej normy. Środki związane z d) nie zostały ujęte w niniejszej Normie Europejskiej. Zostały opisane w Rozdziale 6, EN ISO 12100:2010. Środki zapobiegania i ochrony opisane w niniejszej Normie Europejskiej nie zapewnią wymaganego stopnia bezpieczeństwa jeśli urządzenia, systemy ochrony i podzespoły nie będą używane zgodnie z ich przeznaczeniem i nie zostaną zainstalowane i obsługiwane zgodnie z odpowiednimi zasadami użytkowania lub wymaganiami.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1127-2:2014-08 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Część 2: Pojęcia podstawowe i metodologia dla górnictwa
Data publikacji 19-08-2014
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
Wprowadza EN 1127-2:2014 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC, 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 1127-2+A1:2010 - wersja polska
ICS 13.230, 73.100.01