PN-C-04751:2011 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Gaz ziemny -- Ocena jakości

Zakres

Określono właściwości fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne uwzględniane w ocenie jakości gazów ziemnych stosowanych jako paliwa gazowe. Podano definicje 16 terminów. Określono zasady oceny jakości gazu ziemnego oraz sposób pobierania próbek. Wskazano metody określania wartości wielkości charakteryzujących jakość gazu oraz wymagania dotyczące metod nieznormalizowanych. W Załączniku A (normatywnym) podano wielkości zalecane do oceny jakości gazu ziemnego, a w Załączniku B (informacyjnym) omówiono odpowiednie wielkości fizyczne i fizykochemiczne oraz skład chemiczny gazu

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04751:2011 - wersja polska
Tytuł Gaz ziemny -- Ocena jakości
Data publikacji 08-03-2011
Data wycofania 05-08-2022
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 1, Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
Zastępuje PN-C-04751:2002 - wersja polska
ICS 75.060