PKN-ISO/IEC Guide 98-4:2022-12 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Niepewność pomiaru -- Część 4: Rola niepewności pomiaru przy ocenie zgodności

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wytyczne i procedury oceny zgodności przedmiotu (wyrób, obiekt lub układ) z wyspecyfikowanymi wymaganiami. Przedmiotem tym może być na przykład płytka wzorcowa, waga sklepowa lub próbka krwi. Procedury mogą być stosowane w przypadku spełnienia następujących warunków:
- przedmiot wyróżnia się pojedynczą wielkością skalarną (patrz 3.2.1) (właściwość mierzalna) określoną na poziomie szczegółowości wystarczającym do tego, aby można go było racjonalnie przedstawić za pomocą zasadniczo unikalnej wartości prawdziwej;
UWAGA W GUM podano uzasadnienie, aby nie używać terminu „prawdziwy”, ale będzie on używany w tym dokumencie, gdy istnieje możliwość niejasności lub pomyłki.
- przedział dopuszczalnych wartości właściwości jest określony przez jedną lub dwie granice tolerancji;
- właściwość może zostać zmierzona, a wynik pomiaru (patrz 3.2.5) wyrażony w sposób zgodny z zasadami GUM, tak aby wiedzę o wartości właściwości można było rozsądnie opisać za pomocą (a) funkcji gęstości prawdopodobieństwa (patrz 3.1.3) (PDF), (b) dystrybuanty (patrz 3.1.2), (c) przybliżenia liczbowego takich funkcji lub (d) najlepszej estymaty wraz z przedziałem rozszerzenia i związanym prawdopodobieństwem rozszerzenia.
Procedury opracowane w tym dokumencie mogą zostać wykorzystane do uzyskania przedziału, zwanego przedziałem akceptacji, dopuszczalnych wartości zmierzonych właściwości będących przedmiotem zainteresowania. Granice akceptacji można wybrać w taki sposób, aby zrównoważyć ryzyko związane z akceptacją przedmiotów niezgodnych (ryzyko konsumenta) lub odrzuceniem przedmiotów zgodnych (ryzyko producenta).
Uwzględniono dwa rodzaje problemów związanych z oceną zgodności. Pierwszym z nich jest ustalenie granic akceptacji, które zapewnią osiągnięcie pożądanego prawdopodobieństwa zgodności w przypadku pojedynczego mierzonego przedmiotu. Drugim jest ustalenie granic akceptacji w celu zapewnienia akceptowalnego przeciętnego poziomu ufności, gdy mierzy się wiele (nominalnie identycznych) przedmiotów. Podano wytyczne dotyczące rozwiązania tych problemów.
W niniejszym dokumencie podano przykłady ilustrujące dostarczone wytyczne. Przedstawione koncepcje można rozszerzyć o bardziej ogólne problemy oceny zgodności oparte na pomiarach zbioru menzurandów skalarnych. Dokumenty takie jak pozycje literatury [19, 13] obejmują specyficzne dla pewnych dziedzin aspekty oceny zgodności.
Odbiorcami niniejszego dokumentu są kierownicy ds. jakości, członkowie organizacji opracowujących normy, instytucje akredytujące oraz personel laboratoriów badawczych i pomiarowych, jednostki kontrolne, jednostki certyfikujące, agencje regulacyjne, naukowcy i badacze.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-ISO/IEC Guide 98-4:2022-12 - wersja polska
Tytuł Niepewność pomiaru -- Część 4: Rola niepewności pomiaru przy ocenie zgodności
Data publikacji 19-12-2022
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 257, Metrologii Ogólnej
Wprowadza ISO/IEC Guide 98-4:2012 [IDT]
ICS 17.020