PKN-ISO/IEC Guide 98-3:2021-05 - wersja polska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Niepewność pomiaru -- Część 3: Przewodnik wyrażania niepewności pomiaru (GUM:1995)

Zakres

1.1 W niniejszym Przewodniku przedstawiono ogólne reguły wyznaczania i wyrażania niepewności pomiaru, które mogą znaleźć zastosowanie w pomiarach o dowolnej dokładności i we wszystkich dziedzinach ‒ od pomiarów handlowych do pomiarów naukowych. Dlatego zasady przedstawione w niniejszym Przewodniku są przeznaczone do stosowania w szerokim zakresie, a w szczególności odnoszą się do pomiarów realizowanych przy: - utrzymywaniu kontroli jakości i zapewnianiu jakości w produkcji, - wprowadzaniu i przestrzeganiu zarządzeń i przepisów, - prowadzeniu badań podstawowych i wdrożeniowych oraz wykorzystywaniu ich wyników w nauce i technice, - kalibracji wzorców i przyrządów oraz wykonywaniu badań w zakresie krajowego systemu miar, prowadzących do poprawy jego powiązania z wzorcami państwowymi, - rozwijaniu, utrzymywaniu i porównywaniu wzorców międzynarodowych i państwowych, z materiałami odniesienia włącznie. 1.2 Niniejszy Przewodnik ma zastosowanie przede wszystkim do wyrażania niepewności pomiaru dobrze określonej wielkości fizycznej stanowiącej menzurand, który może być scharakteryzowany zasadniczo przez pojedynczą wartość. Jeśli rozpatrywane zjawisko może być opisane tylko przez pewien rozkład wartości lub jest zależne od jednego, lub więcej parametrów, takich jak czas, wtedy menzurandy niezbędne do jego opisu są zbiorem wielkości opisujących ten rozkład lub tę zależność. 1.3 Niniejszy Przewodnik może być stosowany także przy wyznaczaniu i wyrażaniu niepewności związanych z planowaniem koncepcyjnym i analizą teoretyczną eksperymentów, metodami oraz złożonymi systemami pomiarowymi. Ponieważ wynik pomiaru i jego niepewność mogą mieć charakter tylko pojęć koncepcyjnych i mogą być w całości oparte na danych hipotetycznych, termin "wynik pomiaru" używany w niniejszym Przewodniku zaleca się rozumieć w tym szerszym kontekście. 1.4 W niniejszym Przewodniku w większym stopniu podano ogólne zasady wyznaczania i wyrażania niepewności pomiaru niż szczegółowe instrukcje, specyficzne dla danej dziedziny technicznej. Ponadto, nie omówiono w nim, w jaki sposób niepewność pewnego wyniku pomiaru raz wyznaczona może być wykorzystana do innych celów, jak na przykład do rozważania zgodności tego wyniku z innymi podobnymi wynikami, czy do ustalania granic tolerancji w procesie produkcyjnym, czy do podjęcia decyzji, że pewne działania mogą być realizowane bezpiecznie. Może zatem okazać się konieczne opracowanie szczegółowych norm opartych na niniejszym Przewodniku, które dotyczyłyby specyficznych dziedzin pomiarowych oraz różnorodnego zastosowania ilościowych miar niepewności. Normy te mogą być uproszczonymi wersjami niniejszego Przewodnika, ale zaleca się, aby zawierały szczegółowe rozwiązania, adekwatne do poziomu dokładności i złożoności pomiarów, których dotyczą. UWAGA Mogą zdarzyć się sytuacje, w których pojęcie niepewności pomiaru wydaje się nie być w pełni stosowalne, na przykład, gdy określona jest precyzja metody badawczej (patrz pozycja bibliograficzna [5] jako przykład).

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-ISO/IEC Guide 98-3:2021-05 - wersja polska
Tytuł Niepewność pomiaru -- Część 3: Przewodnik wyrażania niepewności pomiaru (GUM:1995)
Data publikacji 27-05-2021
Liczba stron 124
Grupa cenowa XB
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 257, Metrologii Ogólnej
Wprowadza ISO/IEC Guide 98-3:2008 [IDT]
ICS 17.020