PKN-ISO/IEC Guide 98-3/Suppl.2:2022-06 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Niepewność pomiaru -- Część 3: Przewodnik wyrażania niepewności pomiaru (GUM:1995). Suplement 2: Rozszerzenie dla dowolnej liczby wielkości wyjściowych

Zakres

Niniejszy Suplement do „Przewodnika wyrażania niepewności pomiaru” (GUM) dotyczy modeli pomiaru posiadających dowolną liczbę wielkości wejściowych (jak w GUM i Suplemencie 1 do GUM) oraz dowolną liczbę wielkości wyjściowych. Wielkości mogą być rzeczywiste lub zespolone. Rozważane są dwa podejścia dotyczące traktowania takich modeli. Pierwsze podejście to uogólnienie metodyki GUM. Drugie to metoda Monte Carlo jako implementacja propagacji rozkładów. Oczekuje się, że odpowiednie zastosowanie metody Monte Carlo zapewni wiarygodne wyniki, gdy zastosowanie metodyki GUM jest wątpliwe.
Podejście oparte na metodyce GUM ma zastosowanie, gdy wielkości wejściowe są sumowane (jak w GUM) w kategoriach estymat (na przykład wartości zmierzonych) i niepewności standardowych związanych z tymi estymatami oraz, w stosownych przypadkach, kowariancji związanych z parami tych estymat. Podano wzory i procedury do uzyskiwania estymat wielkości wyjściowych i wyznaczenia związanych z nimi niepewności standardowych i kowariancji. Warianty wzorów i procedur odnoszą się do modeli, dla których wielkości wyjściowe (a) można wyrazić bezpośrednio w kategoriach wielkości wejściowych jako funkcje pomiaru, oraz (b) uzyskuje się poprzez rozwiązanie modelu pomiaru, który pośrednio łączy wielkości wejściowe i wyjściowe.
Odpowiedniki wzorów z GUM na niepewność standardową związaną z estymatą wielkości wyjściowej byłyby algebraicznie nieporęczne. Takie wzory przedstawiono w bardziej zwartej formie w postaci macierzy i wektorów, których elementy zawierają wariancje (kwadraty niepewności standardowych), kowariancje i współczynniki wrażliwości. Zaletą tej postaci prezentacji jest to, że te wzory można łatwo zaimplementować w wielu językach i systemach komputerowych, które obsługują algebrę macierzy.
Metoda Monte Carlo opiera się na (i) przyporządkowaniu rozkładów prawdopodobieństwa wielkościom wejściowym w modelu pomiaru [JCGM 101:2008, 6], (ii) wyznaczeniu dyskretnej reprezentacji (wspólnego) rozkładu prawdopodobieństwa dla wyjścia oraz (iii) określeniu, na podstawie tej dyskretnej reprezentacji, estymat wielkości wyjściowych i wyznaczenie związanych z nimi niepewności standardowych i kowariancji. Podejście to stanowi uogólnienie metody Monte Carlo z Suplementu 1 do GUM, który dotyczy pojedynczej skalarnej wielkości wyjściowej.
Dla określonego prawdopodobieństwa rozszerzenia, niniejszy Suplement może mieć zastosowanie do określania obszaru rozszerzenia dla wielkości wyjściowych modelu wielowymiarowego, odpowiednika przedziału rozszerzenia dla pojedynczej skalarnej wielkości wyjściowej. Tworzenie obszarów rozszerzenia obejmuje te obszary, które mają postać hiperelipsoidy lub hiperprostokąta. Te obszary rozszerzenia są tworzone na podstawie wyników dwóch opisanych tutaj podejść. Podano również procedurę przybliżania najmniejszego obszaru rozszerzenia, otrzymaną z wyników uzyskanych metodą Monte Carlo.
W niniejszym Suplemencie zamieszczono szczegółowe przykłady ilustrujące podane wytyczne.
Niniejszy dokument stanowi Suplement do GUM i należy go używać łącznie z nim oraz z Suplementem 1 do GUM. Odbiorcami niniejszego Suplementu są odbiorcy GUM i jego Suplementów. Patrz także JCGM 104.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-ISO/IEC Guide 98-3/Suppl.2:2022-06 - wersja polska
Tytuł Niepewność pomiaru -- Część 3: Przewodnik wyrażania niepewności pomiaru (GUM:1995). Suplement 2: Rozszerzenie dla dowolnej liczby wielkości wyjściowych
Data publikacji 15-06-2022
Liczba stron 82
Grupa cenowa X
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 257, Metrologii Ogólnej
Wprowadza ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl 2:2011 [IDT]
ICS 17.020