PN-EN ISO 9308-2:2014-06 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli -- Część 2: Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby

Zakres

W niniejszej części ISO 9308 opisano metodę oznaczania ilościowego Escherichia coli i bakterii grupy coli w wodzie. Metoda oparta jest na wzroście typowych mikroorganizmów na podłożu płynnym i obliczeniu wartości najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) z tablic NPL. Metoda może być stosowana do wszystkich rodzajów wód, w tym wód bogatych w zawiesiny i zawierających dużą liczbę heterotroficznych bakterii stanowiących tło. Jednak metody tej nie należy stosować do oznaczania ilościowego bakterii grupy coli bezpośrednio w wodzie morskiej. W przypadku określania liczby E. coli w wodzie morskiej, zwykle wymagane jest przygotowanie rozcieńczenia próbki 1→10 w jałowej wodzie, chociaż metoda ta dobrze sprawdza się dla wód morskich, o niższym zasoleniu niż normalne. W związku z brakiem danych potwierdzających zastosowanie tej metody bez rozcieńczenia stosuje się rozcieńczenie 1→10.
Zasada stosowania tej metody do wykrywania E. coli oparta jest na zdolności tych bakterii do wytwarzania enzymu β-D-glukuronidazy, a zatem nie jest ona wskazana do wykrywania enterokrwotocznych szczepów E. coli, które nie wykazują typowej ekspresji tego enzymu. Ponadto, istnieje niewielka grupa innych szczepów E. coli, które nie wytwarzają β-D-glukuronidazy.
Wybór metod stosowanych do wykrywania i potwierdzania bakterii grupy coli, w tym E. coli, można rozpatrywać jako ciąg następujących po sobie badań cząstkowych. Zakres badań potwierdzających dla określonej próbki wody zależy częściowo od rodzaju wody, a częściowo od celu badania. Metoda opisana w tej części normy ISO umożliwia uzyskanie potwierdzonego wyniku bez konieczności wykonywania dalszych badań zawartości studzienek z reakcją pozytywną.
UWAGA Metoda opisuje sposób oznaczania liczby bakterii przy użyciu komercyjnego testu, jednak opisane w niej podłoże może być również zastosowane w tradycyjnej metodzie NPL.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9308-2:2014-06 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli -- Część 2: Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby
Data publikacji 11-03-2015
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN ISO 9308-2:2014 [IDT], ISO 9308-2:2012 [IDT]
ICS 07.100.20