PN-EN ISO 11204:2010 - wersja polska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Akustyka -- Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia -- Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach z zastosowaniem dokładnych poprawek środowiskowych

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę wyznaczania poziomów ciśnienia akustycznego emisji maszyn i urządzeń na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach w pobliżu maszyny, w dowolnym środowisku, które spełnia określone wymagania kwalifikacyjne. Stanowisko pracy zajmowane przez operatora może być zlokalizowane w otwartej przestrzeni, w pomieszczeniu, w którym pracuje badane źródło, w kabinie stanowiącej integralną część badanego źródła lub w obudowie zdalnego sterowania badanego źródła. Jedno lub więcej określonych miejsc może być zlokalizowane w pobliżu stanowiska pracy lub w pobliżu nadzorowanej lub nie nadzorowanej maszyny. Takie miejsca są czasami określane jako pozycje obserwatora.
Poziomy ciśnienia akustycznego emisji są wyznaczane z zastosowaniem charakterystyki częstotliwościowej A. Dodatkowo, jeśli jest to wymagane, mogą być wyznaczane zgodnie z niniejszą Normą Międzynarodową poziomy w pasmach częstotliwości i szczytowe poziomy ciśnienia akustycznego emisji z zastosowaniem charakterystyki częstotliwościowej C.
UWAGA 1 Treść serii norm od ISO 11200[15] do ISO 11205[19] podsumowano w ISO 11200[15].
Podano metodę wyznaczania lokalnej poprawki środowiskowej (z zastrzeżeniem określonej granicznej wartości maksymalnej) stosowanej do mierzonych poziomów ciśnienia akustycznego w celu wyeliminowania wpływów odbić od powierzchni innych niż płaszczyzna, na której umieszczone jest badane źródło. Poprawka ta jest oparta na średnim poziomie ciśnienia akustycznego na powierzchni pomiarowej, poziomie ciśnienia akustycznego zmierzonym w określonym miejscu, i poprawce środowiskowej lub równoważnej powierzchni pochłaniającej pomieszczenia badawczego.
Metodą określoną w niniejszej Normie Międzynarodowej uzyskuje się wyniki pomiarów klasy dokładności 2 (technicznej) lub klasy dokładności 3 (orientacyjnej). Poprawki mają zastosowanie w odniesieniu do hałasu tła i, jak opisano wyżej, do środowiska akustycznego. Podane są instrukcje dotyczące instalacji i pracy badanego źródła oraz dotyczące wyboru pozycji mikrofonu na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach. Celem pomiarów jest umożliwienie porównania wykonania różnych egzemplarzy z danej rodziny maszyn w określonych warunkach środowiska i w znormalizowanych warunkach zainstalowania i pracy.
UWAGA 2 Otrzymane dane mogą być również wykorzystane do deklaracji i weryfikacji poziomów ciśnienia akustycznego emisji zgodnie z ISO 4871[9].

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11204:2010 - wersja polska
Tytuł Akustyka -- Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia -- Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach z zastosowaniem dokładnych poprawek środowiskowych
Data publikacji 19-01-2016
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 11204:2010 [IDT], ISO 11204:2010 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN ISO 11204:2010 - wersja angielska
ICS 17.140.20