PN-EN 61326-1:2013-06 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61326-1:2021-10 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszej części IEC 61326 wyszczególniono wymagania odnoszące się do odporności i emisji ze względu na kompatybilność elektromagnetyczną (EMC) i dotyczące wyposażenia elektrycznego zasilanego z sieci lub baterii napięciem niższym od 1 000 V a.c. lub 1 500 V d.c. lub z obwodu mierzonego, przewidzianego do użytku profesjonalnego, w przemyśle procesowym, w przemyśle wytwórczym i edukacyjnego, włączając wyposażenie i urządzenia komputerowe, do:
- pomiarów i badań;
- sterowania;
- użytku w laboratoriach;
- wyposażenia dodatkowego przeznaczonego do użytku z wyżej wymienionymi (np. wyposażenie do podawania próbek),
przeznaczonego do stosowania w lokalizacjach przemysłowych i nieprzemysłowych.
Urządzenia komputerowe i zestawy oraz podobne wyposażenie wchodzące w skład urządzeń techniki informatycznej (ITE) i zgodne ze stosownymi normami ITE EMC mogą być stosowane bez dodatkowego badania w systemach objętych niniejszą częścią IEC 61326, o ile są odpowiednie do przewidzianego środowiska elektromagnetycznego.
Ogólnie bierze się pod uwagę, że niniejsza norma ma pierwszeństwo przed odpowiednimi normami ogólnymi.
Niniejsza norma dotyczy następującego wyposażenia:
a) Wyposażenie elektryczne do pomiarów i badań
Jest to wyposażenie, które za pomocą środków elektrycznych mierzy, wskazuje lub rejestruje jedną lub kilka wielkości elektrycznych lub nieelektrycznych, a ponadto tego rodzaju wyposażenie nie-pomiarowe jak generatory sygnałowe, wzorce pomiarowe, zasilacze i przetworniki.
b) Wyposażenie elektryczne do sterowania
Jest to wyposażenie, które steruje jedną lub kilkoma wielkościami wyjściowymi tak, aby każda miała żądaną wartość, zadaną przez nastawienie ręczne, przez programowanie miejscowe lub zdalne lub przez jedną lub kilka zmiennych wejściowych. Obejmuje ono wyposażenie do pomiaru i sterowania procesami przemysłowymi (IPMC), które na przykład składa się z następujących urządzeń:
- sterowników i regulatorów procesowych;
- sterowników programowalnych;
- zasilaczy do wyposażenia i systemów (centralne lub dedykowane);
- wskaźników i rejestratorów analogowych /cyfrowych;
- oprzyrządowania procesowego;
- przetworników, pozycjonerów, inteligentnych siłowników, itd.
c) Wyposażenie elektryczne laboratoryjne
Jest to wyposażenie, które mierzy, wskazuje, monitoruje lub analizuje substancje lub jest używane do przygotowania materiałów i obejmuje wyposażenie do diagnostyki in vitro (IVD). To wyposażenie może być używane w obszarach innych niż laboratoria, na przykład wyposażenie IVD do samotestowania może być używane w domu.
W niniejszej normie rozpatruje się trzy rodzaje środowiska elektromagnetycznego
- środowisko elektromagnetyczne podstawowe;
- środowisko elektromagnetyczne przemysłowe;
- środowisko elektromagnetyczne kontrolowane.
Odpowiednie wymagania badania odporności są opisane w Rozdziale 6.
W kategoriach wymagań dotyczących emisji wyposażenie należy klasyfikować do klasy A lub klasy B według wymagań i procedur CISPR 11. Odpowiednie wymagania dotyczące emisji są opisane w Rozdziale 7.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 04-06-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 61326-1:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 25-06-2013
Data wycofania 29-10-2021
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 50, Automatyki i Robotyki Przemysłowej
Wprowadza EN 61326-1:2013 [IDT], IEC 61326-1:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 61326-1:2009 - wersja polska, PN-EN 61326-1:2009/Ap1:2011 - wersja polska
ICS 25.040.40, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61326-1:2021-10 - wersja angielska