PN-EN 61000-3-3:2013-10 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-3: Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo

Zakres

Niniejsza część IEC 61000 dotyczy ograniczania wahań napięcia i migotania światła występujących w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia. Określono w niej poziomy dopuszczalne zmian napięcia, które mogą być powodowane przez urządzenia badane w określonych warunkach, i podano wskazówki dotyczące metod ich oceny. Niniejsza część IEC 61000 dotyczy urządzeń elektrycznych i elektronicznych o zasilającym prądzie fazowym do 16 A włącznie, przeznaczonych do bezwarunkowego przyłączania do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia o napięciu fazowym od 220 V do 250 V i częstotliwości 50 Hz. Urządzenia, które nie spełniają wymagań dla poziomów dopuszczalnych określonych w tej części IEC 61000 podczas badania z impedancją odniesienia Zref zgodną z 6.4 i których z tego powodu nie można uznać za zgodne z niniejszą częścią, można ponownie badać lub oceniać, aby wykazać zgodność z IEC 61000-3-11. Część 3-11 dotyczy urządzeń o znamionowym fazowym prądzie zasilającym ? 75 A i podlegających przyłączeniu warunkowemu. Badania zgodne z niniejszą częścią są badaniami typu. Szczegółowe warunki badań określono w Załączniku A, a obwód pomiarowy przedstawiono na Rysunku 1. UWAGA 1: Poziomy dopuszczalne podane w niniejszej normie dotyczą zmian napięcia występujących u odbiorców podłączonych do interfejsu pomiędzy publiczną siecią zasilającą niskiego napięcia a instalacją urządzeń użytkowników. W konsekwencji, gdy rzeczywista impedancja zasilania na zaciskach zasilania urządzeń podłączonych w granicach instalacji użytkowników przekracza impedancję badania, możliwe jest wystąpienie zakłóceń w zasilaniu, przekraczających poziomy dopuszczalne. UWAGA 2: Poziomy dopuszczalne ustalone w niniejszej części IEC 61000 oparte są głównie na subiektywnej ocenie uciążliwości migotania światła powodowanego przez wahania napięcia zasilającego żarówki 230 V/60 W z żarnikiem dwuskrętnym

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 61000-3-3:2013-10/AC:2022-05E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-3-3:2013-10 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-3: Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo
Data publikacji 03-10-2013
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-3-3:2013 [IDT], IEC 61000-3-3:2013 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 61000-3-3:2011 - wersja polska
ICS 33.100.20
Elementy dodatkowe PN-EN 61000-3-3:2013-10/A1:2019-10E