PN-EN 60079-14:2014-06 - wersja polska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 14: Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych

Zakres

Niniejsza część IEC 60079 zawiera wymagania szczegółowe dotyczące projektowania, doboru, montażu i kontroli początkowej instalacji elektrycznych w atmosferach wybuchowych lub w powiązaniu z atmosferami wybuchowymi.
Tam gdzie wymagane jest, aby urządzenie spełniało inne wymagania środowiskowe, na przykład ochrona przed wnikaniem wody i odporność na korozję, mogą być konieczne dodatkowe wymagania odnośnie zabezpieczenia.
Wymagania niniejszej normy mają zastosowanie jedynie do używania urządzeń w normalnych warunkach atmosferycznych, jakie określono w IEC 60079-0. W przypadku innych warunków mogą być konieczne dodatkowe środki ostrożności i zaleca się, aby urządzenie było do tych innych warunków certyfikowane. Na przykład większość substancji palnych oraz wiele materiałów, które normalnie uważane są za niepalne, mogą w warunkach zwiększonej zawartości tlenu spalać się intensywnie.
UWAGA 1 Normalne warunki atmosferyczne określone w IEC 60079-0 odnoszące się do właściwości wybuchowych atmosfery a nie do zakresu funkcjonowania urządzeń wynoszą:
• Temperatura: od -20 °C do 60 °C;
• Ciśnienie: od 80 kPa (0,8 bar) do 110 kPa (1,1 bar) oraz
• Powietrze o normalnej zawartości tlenu, zwykle 21 % v/v.
Wymagania te stosuje się dodatkowo do wymagań dotyczących instalacji w przestrzeniach niezagrożonych.
UWAGA 2 W przypadku napięć do 1 000 V a.c. lub 1 500 V d.c. wymagania niniejszej normy oparte są na wymaganiach instalacyjnych podanych w normie wieloczęściowej IEC 60364, ale mogą mieć zastosowanie inne odpowiednie wymagania krajowe.
Niniejszą normę stosuje się do wszystkich urządzeń elektrycznych, w tym urządzeń zamocowanych na stałe, przenośnych, transportowalnych i osobistych oraz instalacji stałych lub tymczasowych.
Niniejszej normy nie stosuje się do
- instalacji elektrycznych w kopalniach zagrożonych występowaniem gazu kopalnianego;
UWAGA 3 Niniejsza norma może mieć zastosowanie do instalacji elektrycznych w kopalniach, w których może powstać gazowa atmosfera wybuchowa inna niż gaz kopalniany, oraz do instalacji elektrycznych w powierzchniowych instalacjach kopalni.
- sytuacji z natury wybuchowych oraz pyłów materiałów wybuchowych lub substancji piroforycznych (na przykład produkcja i przetwarzanie materiałów wybuchowych);
- pomieszczeń używanych w celach medycznych;
- instalacji elektrycznych w przestrzeniach, w których zagrożenie jest powodowane przez palne mgły.
UWAGA 4 Dodatkowe wytyczne odnośnie do wymagań dotyczących zagrożeń powodowanych przez mieszaniny hybrydowe pyłów lub palnych unoszących się cząstek oraz palnych gazów lub par podano w Załączniku M.
W niniejszej normie nie bierze się pod uwagę ryzyka toksyczności związanego z palnymi gazami, cieczami i pyłami w stężeniach, które zwykle są znacznie niższe niż dolna granica wybuchowości. W miejscach, w których personel może być narażony na potencjalnie toksyczne stężenia substancji palnych, zaleca się podjąć odpowiednie środki ostrożności. Takie środki ostrożności nie mieszczą się w zakresie niniejszej normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-14:2014-06 - wersja polska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 14: Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych
Data publikacji 23-02-2021
Liczba stron 138
Grupa cenowa XB
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-14:2014 [IDT], IEC 60079-14:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60079-14:2009/AC:2011 - wersja angielska, PN-EN 60079-14:2009 - wersja angielska
ICS 29.260.20