PN-EN 50200:2016-01 - wersja angielska

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN
Metoda badania odporności na ogień cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej, stosowanych w obwodach zabezpieczających

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metody badań kabli i przewodów charakteryzujących się szczególną odpornością na palenie i przeznaczonych do stosowania w obwodach zabezpieczających: w urządzeń alarmowych, do celów oświetlenia oraz łączności. Niniejsza norma dotyczy przewodów i kabli stosowanych w obwodach zabezpieczających, na napięcie znamionowe nieprzekraczające 600/1000 V, łącznie z przewodami na napięcie znamionowe poniżej 80 V jak również kabli światłowodowych przeznaczonych do obwodów zabezpieczających. W niniejszej normie podano szczegóły dotyczące miejsc ulegających łatwo uszkodzeniu, sprawdzenia ciągłości obwodu, wyboru próbek do badań, procedur badań i raportów z badań, które dotyczą poszczególnych rodzajów kabli i przewodów zasilających oraz sterowniczych na napięcie znamionowe nieprzekraczające 600/1000 V. W EN 50289-4-16 podano szczegóły dotyczące miedzianych kabli i przewodów teleinformatycznych w zakresie miejsc ulegających łatwo uszkodzeniu, sprawdzenia ciągłości obwodu, wyboru próbek do badań, procedur badań i raportów z badań. W EN 50582 podano szczegóły dotyczące kabli światłowodowych w zakresie miejsc ulegających łatwo uszkodzeniu, sprawdzenia ciągłości obwodu, wyboru próbek do badań, procedur badań i raportów z badań. Metoda badania ograniczona jest do przewodów i kabli o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 20 mm. Metoda badania polegająca na bezpośrednim przyłożeniu płomienia palnika propanowego dającego stałą temperaturę przyjętą jako 842°C może być zastosowana do przewodów przeznaczonych do obwodów zabezpieczających mających spełniać wymagania zgodne z Podrozdziałem 4.3.1.4.6(a) Dokumentu Interpretacyjnego do Wymagań Podstawowych nr 2 „Bezpieczeństwo pożarowe” (94/C62/01) zawarte w Dyrektywie Wyrobów Budowlanych (89/106/EEC). W takich przypadkach metoda ma zastosowanie wyłącznie do przewodów z żyłami metalowymi o przekroju nieprzekraczającym 2,5 mm2. W przypadku kabli światłowodowych obowiązuje tylko graniczna średnica 20 mm. Niniejsza norma zawiera opis (Załącznik D) sposobu powiązania czasu działania w warunkach ogniowych z klasyfikacją odporności na palenie tych kabli i przewodów, według Podrozdziału 4.3.1.4.6(a) dokumentu 94/C62/01. W niniejszej normie przedstawiono również (Załącznik E) sposób rozpylania wody na kable i przewody w czasie próby. Pomimo, że w Dyrektywie Wyrobów Budowlanych przy określaniu odporności na ogień nie ma wymagań dotyczących odporności kabli i przewodów na działanie rozpylonej wody, takie wymagania mogą być elementem wymagań szczegółowych dotyczących wyrobu.

* wymagane pola

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50200:2016-01 - wersja angielska
Tytuł Metoda badania odporności na ogień cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej, stosowanych w obwodach zabezpieczających
Data publikacji 22-01-2016
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50200:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50200:2006 - wersja angielska
ICS 29.060.20, 13.220.40