PN-EN 50160:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50160:2023-10 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych

Zakres

Niniejsza Norma Europejska definiuje, opisuje i precyzuje główne parametry napięcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej do użytkowników systemu elektroenergetycznego, zasilanych z publicznych sieci niskiego, średniego i wysokiego napięcia przemiennego w normalnych warunkach pracy systemu. Norma ta określa wartości graniczne lub wartości, w których powinny zawierać się parametry napięcia w miejscu dostarczania do użytkowników systemu elektroenergetycznego zasilanych z europejskich publicznych sieci elektroenergetycznych i nie opisuje typowej sytuacji dla każdego użytkownika.

UWAGA 1 Definicje niskiego, średniego i wysokiego napięcia, patrz 3 (Definicje).

Postanowienia niniejszej Normy Europejskiej nie dotyczą nietypowych warunków pracy, do których zalicza się następujące:

a) tymczasowe układy zasilania tworzone w celu zapewnienia ciągłości zasilania użytkowników systemu podczas zwarcia, prac związanych z utrzymaniem i budową sieci lub w celu zminimalizowania obszaru i czasu trwania przerwy w zasilaniu;

b) niezgodność instalacji lub urządzeń użytkownika systemu z odpowiednimi normami lub wymaganiami technicznymi dotyczącymi przyłączenia, ustanowionymi przez władze publiczne lub przez operatora systemu, zawierającymi dopuszczalne poziomy emisji zaburzeń przewodzonych;

UWAGA 2 Instalacja użytkownika systemu może zarówno pobierać, jak i wytwarzać energię.

c) wyjątkowe sytuacje, a w szczególności:

1) wyjątkowe warunki pogodowe i inne klęski żywiołowe;
2) ingerencję stron trzecich;
3) działania władz publicznych;
4) akcje protestacyjne (zgodne z prawem);
5) siły wyższe;
6) niedobór mocy wynikający ze zdarzeń zewnętrznych.

Parametry napięcia podane w niniejszej normie nie są przeznaczone do stosowania jako poziomy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) ani jako dopuszczalne poziomy emisji zaburzeń przewodzonych w publicznych sieciach elektroenergetycznych.

Parametry napięcia podane w niniejszej normie nie są przeznaczone do stosowania jako wykaz wymagań dla norm wyrobu dotyczących urządzeń i norm dotyczących instalacji elektrycznych.

UWAGA 3 Wydajność urządzeń może być osłabiona, jeśli są one zasilane w warunkach, które nie są określone w normach wyrobu dotyczących urządzeń.

Niniejsza norma może być zastąpiona w całości lub w części warunkami umowy pomiędzy konkretnym użytkownikiem a operatorem systemu.

UWAGA 4 Sprawy związane z rozpatrywaniem reklamacji i podziałem kosztów ograniczania problemów między zaangażowanymi stronami są poza zakresem EN 50160.

Metody pomiarowe stosowane w niniejszej normie opisano w EN 61000-4-30.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50160:2010 - wersja polska
Tytuł Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych
Data publikacji 23-10-2014
Data wycofania 09-10-2023
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 304, Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
Wprowadza EN 50160:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50160:2008 - wersja angielska
ICS 29.020
Zastąpiona przez PN-EN 50160:2023-10 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 50160:2010/A1:2015-02P, PN-EN 50160:2010/A2:2019-11P, PN-EN 50160:2010/A3:2019-11P