PN-EN 334:2019-12 - wersja polska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Reduktory ciśnienia gazu dla ciśnienia wejściowego do 10 MPa (100 bar)

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania konstrukcyjne, funkcjonalne, dotyczące badań, znakowania, i wymiarowania oraz dokumentację reduktorów ciśnienia:
– dla ciśnień wejściowych do 100 bar i średnic nominalnych do DN 400;
– dla temperatur roboczych w zakresie od - 20 °C do + 60 °C,
które działają z paliwami gazowymi 1. i 2. rodziny wg EN 437:2018 [1], stosowane są w stacjach redukcyjnych ciśnienia zgodnie z EN 12186 lub EN 12279, w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych, jak również w instalacjach przemysłowych i komunalnych.
„Reduktory ciśnienia gazu” będą dalej nazywane „reduktorami”, z wyjątkiem tytułów.
Dla standardowych reduktorów zastosowanych w stacjach redukcyjnych ciśnienia, spełniających wymagania EN 12186 lub EN 12279, w Załączniku ZA wymieniono wszystkie mające zastosowanie zasadnicze wymagania przepisów europejskich dotyczące urządzeń ciśnieniowych z wyjątkiem odporności na korozję zewnętrzną i wewnętrzną w przypadku zastosowań w środowisku korozyjnym.
W niniejszym dokumencie rozpatrzono następujące klasy/typy reduktorów:
– klasa temperaturowa 1: zakres temperatur roboczych od -10 °C do 60 °C;
– klasa temperaturowa 2: zakres temperatur roboczych od -20 °C do 60 °C;
– typ IS: (typ o jednolitej wytrzymałości);
– typ DS: (typ o zróżnicowanej wytrzymałości).
Niniejszy dokument stosuje się do reduktorów, które wykorzystują gaz z rurociągu jako źródło energii służącej do regulacji, nie są wspomagane przez jakiekolwiek zewnętrzne źródło energii.
Reduktor może mieć wbudowany drugi reduktor, wykorzystywany jako monitor, zgodny z wymaganiami niniejszego dokumentu.
Reduktor może mieć wbudowane gazowe zabezpieczające urządzenie odcinające (SSD) zgodne z wymaganiami EN 14382.
Reduktor może mieć wbudowane wydmuchowe (odgazowujące) urządzenie upustowe, zgodne z wymaganiami Załącznika E, i/lub ogranicznik odpowietrzania, zgodny z wymaganiami Załącznika I.
Niniejszego dokumentu nie stosuje się do:
– reduktorów montowanych przed domowymi urządzeniami zużywającymi gaz z/na/w domowych
urządzeniach zużywających gaz, które są instalowane za gazomierzami domowymi;
– reduktorów przeznaczonych do wbudowania w systemy sterowania ciśnieniem stosowane na przyłączach2),
w których strumień objętości ≤ 200 m3/h w warunkach normalnych i ciśnienie wejściowe jest ≤ 5 bar;
– reduktorów, dla których istnieje właściwy im dokument (np. EN 88-1 i EN 88-2 itd.);
– armatury sterującej procesami przemysłowymi zgodnej z EN 1349.
W informacyjnym Załączniku G do niniejszego dokumentu wymieniono niektóre odpowiednie materiały na części przenoszące ciśnienie, metalowa przegroda wewnętrzna, osprzęt, zintegrowane przewody robocze i impulsowe, złącza i łączniki. Można stosować inne materiały, gdy spełniają ograniczenia podane w Tablicy 5.
Ciągła integralność reduktorów gazu zapewniona jest poprzez odpowiednie kontrole nadzoru i utrzymanie. Dla okresowych kontroli funkcjonalności i utrzymania jest powszechne powoływanie się na przepisy/normy krajowe, tam gdzie one istnieją, lub na praktyki użytkowników/producentów.
W niniejszym dokumencie wprowadzono reakcję reduktorów ciśnienia na określone racjonalne oczekiwane uszkodzenia pod względem zachowania „zamykające się po uszkodzeniu” i „otwierające się po uszkodzeniu”, lecz zaleca się brać pod uwagę, że istnieją inne rodzaje uszkodzeń, których skutki mogą prowadzić do takich samych reakcji (te ryzyka są objęte poprzez nadmiarowość zgodnie z EN 12186) i że zaleca się, aby zagrożenia szczątkowe były zmniejszane przez odpowiedni nadzór podczas użytkowania/utrzymywania.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 334:2019-12 - wersja polska
Tytuł Reduktory ciśnienia gazu dla ciśnienia wejściowego do 10 MPa (100 bar)
Data publikacji 06-04-2021
Liczba stron 132
Grupa cenowa XB
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 3, Przesyłu Paliw Gazowych
Wprowadza EN 334:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 334+A1:2011/Ap1:2016-07 - wersja polska, PN-EN 334+A1:2011 - wersja polska
ICS 23.060.40